NOTISER. 523    Statsrättsprofessuren i Uppsala. De sakkunniga för besättande av den efter prof. C. A. Reuterskiöld ledigblivande professuren i statsrätt, förvaltningsrätt och folkrätt vid Uppsala universitet hava nu avgivit sina utlåtanden (jfr SvJT 1934 s. 206).
    Den ene av de båda sökandena, stadsjuristen doc. Halvar Sundberg, förklaras kompetent av alla de sakkunniga. Prof. Reuterskiöld granskar i sitt utlåtande till en början doc. Sundbergs statsrättsliga produktion, inom vilken de båda arbetena om »Lag och traktat» samt »Villkor för anslag» ägnas ett utförligt och på det hela erkännsamt omnämnande. Sökandens förvaltningsrättsliga produktion behandlas därefter ingående. Om skriften »Bidrag till frågan om besluts verkställbarhet enligt kommunallagarna» uttalar den sakkunnige, att den karakteriseras av vetenskaplig originalitet och bindande argumentering samt utgör ett av förf:ns bästa arbeten. Erkännsamt behandlas vidare bl. a. doc. Sundbergs gradualavhandling om »Den svenska stapelstadsrätten». Avslutningsvis uttalar prof. Reuterskiöld, att den sökandes samlade förvaltningsrättsliga produktion, trots mångfalden av skrifter, ger ett starkt helhetsintryck, på en gång vittnande om ingående materialkännedom och förmåga att vetenskapligt bemästra materialet. Beträffande stats- och folkrätten finner den sakkunnige det tydligt, att doc. Sundberg icke i samma grad som beträffande förvaltningsrätten besjälas av samma levande och skapande vetenskapliga intresse, men att även här hans vetenskapliga produktion är av den art, att hans skicklighet måste anses till fullo styrkt. Doc. Sundberg betecknas slutligen av den sakkunnige såsom, »med fäst avseende å förvaltningsrättensövervägande betydelse, utan tvekan den mest förtjänte, som nu kunde bland svenska forskare ifrågakomma.» — Prof. Robert Malmgren framhåller inledningsvis den stora omfattningen av doc. Sundbergs produktion samt uttalar, att dennes många skrifter naturligtvis, beaktade som vetenskapliga specimina, äro av mycket olika värde. Den sakkunnige har emellertid funnit, att doc. Sundberg ådagalagt ett levande intresse för juridikens teori, att hans begåvning för rättsvetenskapliga undersökningar är väl dokumenterad samt att han är väl skickad att fortsätta det arbete på förvaltningsrättens utgestaltning efter rent juridisk metod, som grundlagts av hans lärare prof. Reuterskiöld. Som en förtjänst noteras, att den sökande alltid behandlar praktiska och därför också alltid intresseväckande problem. De rent rättsvetenskapliga partierna av doc. Sundbergs produktion sägas vittna om en klar blick för vad som i ett föreliggande problem är juridiskt betydelsefullt och i allmänhet om gott omdöme. — Den tredje sakkunnige, prof. Poul Andersen i Köpenhamn, uttalar, att doc. Sundberg i synnerhet på förvaltningsrättens område visat förmåga att verkställa grundliga vetenskapliga undersökningar och att klart framställa undersökningarnas resultat, varjämte hans behandling av ett givet rättsstoff betecknas såsom ingående och tillförlitlig, argumentationen såsom i allmänhet övertygande. Det anmärkes emellertid, att den sökandes författarskap emellanåt får karaktären av blotta redogörelser. Bland doc. Sundbergs större arbeten betecknas gradualavhandlingen såsom särdeles värdefull, ett par andra av förf:ns förvaltningsrättsliga arbeten »Stats och kommuns ansvar för befattningshavares tjänsteåtgärder» samt »Rätt till väg och gata» omnämnas även erkännsamt ehuru med något mera reservation.
    Beträffande den andre sökanden, jur. dr Carl Gustaf  Melander, ha samtliga sakkunniga funnit, att han ej styrkt sin skicklighet till professorsämbetet.

K. H.