526 NOTISER.    Fångvårdsfullmäktige. K. M:t har d. 30 juni 1934 förordnat ledamoten av riksdagens andra kammare, riksgäldsfullmäktigen Anders Anderson i Råstock och ledamoten av riksdagens första kammare, borgmästaren Guslaj Adolf Björkman, den sistnämnde efter f. d. häradshövdingen Assar Åkerman, vilken avsagt sig uppdraget, att fr. o. m. d. 1 juli 1934 tills vidare t. o. m. d. 30 juni 1935 vara fångvårdsfullmäktige.

 

    Nedre justitierevisionen. K. M:t har d. 22 juni 1934 förordnat hovrättsråden i Svea hovrätt Manne Zuhr, Knut Nissen och Ivar Hessius samt assessorn vid hovrätten över Skåne och Blekinge Knut Ulfsparre att fr. o. m. d. 1 juli tills vidare t. o. m. d. 31 dec. 1934 med egna rotlar tjänstgöra såsom revisionssekreterare.

 

    Hovrätterna. K. M:t har d. 28 aug. 1934 till assessorer vid Svea hovrätt förordnat adjungerade ledamöterna vid hovrätten Nils Grafström och Erik Thomasson.

 

    Häradsrätterna. K. M:t har
    d. 22 juni 1934 medgivit att ytterligare en andre notarie må fr. o. m. d. 1 juli 1934 tills vidare vara anställd i Medelpads östra domsaga;
    d. 24 juli 1934 beviljat häradshövdingen i Mellersta Roslags domsaga Ernst Löfgren avsked från häradshövdingämbetet fr. o. m. d. 13 aug. 1934, i samband varmed förordnats att med åtgärder för samma ämbetes återbesättande skulle tills vidare anstå (fråga om reglering av domsagan sedermera väckt av J. O.);
    s. d. till häradshövding i Marks domsaga fr. o. m. d. 1 aug. 1934 utnämnt vice häradshövdingen Birger Lundberg;
    s. d. förordnat att sistnämnda domsagas kansli skulle fortfarande tills vidare t. o. m. 30 sept. 1935 vara förlagt till Borås, därvid häradshövdingen i domsagan anbefallts att — med beaktande av att behovet av brandfria lokaler för fastighetsböcker och arkiv tillgodosåges — före d. 1 mars 1935 till K. M:t inkomma med utredning rörande kansliort efter d. 30 sept. 1935.
    Göta hovrätt har d. 10 sept. 1934 å förslag till återbesättande av häradshövdingämbetet i Vartofta och Frökinds härads domsaga uppfört vice häradshövdingarna Eskil Young och Petrus Grufman i nämnd ordning (t. f. presidenten och tre hovrättsråd uppförde sökandena i omvänd ordning).

 

    Rådhusrätterna. K. M:t har
    genom kung. d. 22 juni 1934 (SFS nr 362) förordnat, att när befattning såsom icke lagfaren rådman blir ledig i stad varå 2 § lagen d. 17 juni 1932 om stads och landsbygds förenande i judiciellt avseende äger tillämpning, befattningen skall, där K. M:t ej för särskilt fall annorlunda bestämt, återbesättas allenast på förordnande; dock att förordnandet må återkallas endast i sammanhang med rådhusrättens i staden upphörande eller omorganisation;
    genom cirkulär till länsstyrelserna s. d. (SFS nr 363) förordnat att när istad, varå 2 § ovannämnda lag icke äger tillämpning, ledighet uppstår åsådan befattning vid rådhusrätten eller magistraten vars innehavare skall vara lagfaren eller å befattning såsom icke lagfaren rådman, samt för innehavare av befattningen icke är stadgad skyldighet att senast vid fyllda 67 levnadsår avgå från tjänsten, det skall åligga vederbörande länsstyrelse att ofördröjligen hos K. M:t göra anmälan om förhållandet, samt att i sådan händelse med åtgärder för befattningens återbesättande skall anstå, intill dess utredning blivit på K. M:ts föranstaltande verkställd angående frågan om skyldighet för blivande befattningshavare att vid angiven ålder avgå från tjänsten;
    d. 24 juli 1934 till rådman i Stockholm utnämnt assessorn vid Stockholmsrådhusrätt Henrik Lundquist;
    d. 27 juli 1934 — efter verkställd utredning om staden Arbogas förenande i judiciellt avseende med Västmanlands västa domsaga — med hänsyn till i ärendet föreliggande omständigheter ej funnit anledning för närvarande meddela förordnande om rådhusrättens i staden upphörande och dess förenande i angivna hänseende med domsagan;

 

NOTISER. 527    d. 28 aug. 1934 beviljat borgmästaren i Linköping Carl-Henrik Ramsay avsked fr. o. m. d. 29 aug. 1934.