Trehundraårsminnet av 1634 års regeringsform högtidlighölls genom en minnesfest d. 1 dec. 1934. Nordiska Administrativa Förbundets svenska avdelning hade tagit initiativet till minneshögtiden, som avhölls i regeringsrättens lokaler i närvaro av H. Maj:t Konungen. Regeringen representerades av excellensen Sandler och statsrådet Levinson, och bland de inbjudna märktes vidare representanter från de nordiska grannländerna, bl. a. förutvarande presidenten K. J. Ståhlberg, Finland, overpræsidenten J. Bülow, Danmark, riksgjældsmeglingschefen C. Platou, Norge, och kommitteret J. Krabbe, Island. De närvarande hälsades å administrativa förbundets vägnar av svenska avdelningens ordf., regeringsrådet G. Thulin. Därefter höll prof. N. Herlitz ett minnestal, i vilket han påvisade, hurusom 1634 års regeringsform, trots att den i och för sig blev kortlivad, dock haft ett synnerligen stort inflytande på den svenska och finska förvaltningens former ända intill våra dagar. Särskilt framhölls, hurusom rättsidealen, de organisatoriska grundtankarna och samhällsåskådningen sammanbinda vår tid med tiden för regeringsformens tillblivelse. (Minnestalet har publicerats i Nordisk administrativt Tidsskrift 1934 s. 173 ff.) — Slutligen höllos anföranden av de ovannämnda representanterna för grannländerna, vilka uttryckte sin höga uppskattning av vår förvaltnings stolta traditioner och kvalitet.
    På aftonen fortsattes högtidligheten med bankett å Hotell Anglais. Huvudtalet hölls därvid av regeringsrådet Thulin, som särskilt vände sig till presidenten Ståhlberg, »den finska förvaltningsdomstolens förste ordförande och den främste kännaren av Finlands förvaltningsrätt». Vidare talade kanslichefen Loimaranta och presidenten Ståhlberg.

 

NOTISER. 615    Till 300-årsminnet av 1634 års regeringsform utgiver Nordiska Administrativa Förbundets svenska avdelning vidare, med bidrag av statsmedel, »Kungl.Maj:ts kanslis historia», av vilket verk till minnesfesten d. 1 dec. del II förelåg färdig. Exemplar av denna del, vilken behandlar K. M:ts kanslis ämbetslokaler och är författad av doc. Nils G. Wollin, överlämnades vid högtidligheten i regeringsrätten till H. M:t Konungen och vid banketten till presidenten Ståhlberg.