MEDDELANDEN FRÅN FRÄMMANDE RÄTT. 87    Den italienska fascistiska diktaturen formellt legaliserad. Den italienska fascismen har hittills i stort sett varit endast en rent faktisk statsordning. 1848 års författning har formellt sett fortfarande varit i kraft, och den fascistiska regimen har funnit sitt formella stöd i särskilda s. k. konstitutionella fullmaktslagar. Som en av de viktigaste av dessa får anses lagen d. 9 dec. 1928 ang. det stora fascistiska rådet.
    D. 17 nov. 1932 utfärdades ett nytt dekret innehållande statuter för det fascistiska partiet. Dekretet innebär en även formell sammansmältning av det fascistiska partiet och den italienska staten. Det fascistiska partiet förklaras sålunda vara en civil milis lydande il Duce's order och i tjänst hos den fascistiska staten. Vidare bör i detta hänseende märkas bestämmelsen, att partisekreteraren utses av konungen på il Duce's förslag. Utöver dessa föreskrifter av mer principiell räckvidd innehåller dekretet bestämmelser om det fascistiska partiets organisation och verksamhet.

G. B.

 

 

    Anvisningar rörande avstyckningsärendens behandling. Lantmäteristyrelsen har till rikets överlantmätare utsänt ett d. 23 dec. 1933 dagtecknat cirkulär av följande lydelse:
    »Tidigare har med stöd av äldre rättsfall ansetts, att om från en fastighet ett område avstyckas eller avsöndras, detta område blir besvärat av alla inteckningar, som beviljas i stamfastigheten ända till dess lagfart första gången meddelas å det avstyckade eller avsöndrade området. Jämväl en motsatt uppfattning har gjorts gällande (se fastighetsregisterkommissionens meddelanden XXVI sid. 28—43), enligt vilken avstyckat och i fastighetsregister redovisat avsöndrat område icke häftar för inteckning efter det fastställelse å avstyckningen eller avsöndringen meddelats.
    Spörsmålet i fråga har emellertid blivit klarlagt i följande rättsfall.1

 

    Högsta Domstolen har alltså fastslagit, att avgörande för inteckningsansvaret skall vara dagen för fastställelsebeslutet samt att inteckning i stamfastighet efter fastställelse å avstyckning eller avsöndring, varigenom område avskilts från fastigheten, icke kommer att gälla i det avstyckade eller avsöndrade området. Den sålunda uttalade grundsatsen lärer få motsvarande tillämpning beträffande överlåtelse av fastighet efter fastställelse å avstyckning eller avsöndring därifrån men före lagfarandet av det utbrutna området. För att vid meddelande av inskrivningsbeslut ovisshet icke skall råda om vad som utgör föremål för inskrivningen, ligger det alltså synnerlig vikt därpå, att meddelad fastställelse å avstyckning eller avsöndring kommer till inskrivningsdomarens kännedom snarast möjligt efter fastställelsens meddelande och före nästkommande inskrivningsdag.
    För undvikande av den konflikt, som skulle kunna uppstå, om avstyckning fastställdes samma dag inskrivningen skedde, ävensom för ordnande, i vad på överlantmätaren kan bero, av inskrivningsdomarens underrättande om verkställda avstyckningar och avsöndringar, meddelar Kungl. lantmäteristyrelsen härigenom följande anvisningar.

 

1 Se ovan s. 56.

 

88 NOTISER.    Beslut om fastställelse å avstyckning må icke meddelas å inskrivningsdag
    Fastställelser böra i regel meddelas endast en gång i veckan och bör till fastställelsedag väljas någon veckodag efter inskrivningsdagen, helst lördagen. Införing av fastställd avstyckning i jordregistret bör ske fastställelsedagen och underrättelse om registerbeteckningen avgå till inskrivningsdomaren samma dag.
    Gången av arbetet bör vara den. att, sedan avstyckning granskats och befunnits kunna fastställas samt protokoll uppsatts, beslutet justeras och dateras först då avstyckningen införts i jordregistret och underrättelse enligt § 28 jordregisterförordningen avgår till domaren. Skulle införandet i jordregistret ej medhinnas i den för veckan bestämda fastställelsedagen, får dateringen uppskjutas till kommande veckas fastställelsedag.
    I sådana fall, då fastställd avstyckning icke kan införas i jordregistret, innan Konungens befallningshavande åsatt avstyckningen benämning, bör underrättelse till domaren om fastställelsen avgå fastställelsedagen, lämpligen genom översändande av en genomslagskopia av fastställelseprotokollet. Sedan beslut om benämningen erhållits och införing i jordregistret skett, måste föreskriven underrättelse om registerbeteckningen givetvis i vanlig ordning lämnas domaren.
    Med stöd av motiveringen till § 30 jordregisterförordningen har tidigare ansetts, att meddelande till domaren om fastställd avsöndrings införande i jordregistret icke varit påkallat. Med hänsyn till den betydelse fastställelsedagen för avsöndring numera fått, lärer avsöndring i nu förevarande avseende få anses likställd med förrättning, varom i § 28 mom. 1 jordregisterförordningen sägs, och underrättelse om införingen alltså skola meddelas i där föreskriven ordning.»