Nya medlemmar i Sveriges Advokatsamfund. Under år 1934 hava i Sveriges Advokatsamfund intagits följande nya medlemmar: Falun Karl Gezelius, Göteborg, Hakon Evers, Gunnar Forssenius och Love Mannheimer, Hörby Sune Granqvist, Kalmar Ragnar Allmér, Anton Brodin och Erik Hägerdal, Karlskrona Carl Kockum och Povel Grönvall, Kristianstad Nils Nyström och Thorsten Persson, Laholm Joel Svensson, Linköping Nils Leander, Ludvika A. W. Flodström, Lund Yngve Hansson och Eric Lankell, Lycksele Göran Magnet, Malmö Åke Wettermark, Nässjö Nils Englert, Stockholm Gideon Alm, Carl Cederlund, Carl lwar Dahlheim, Rolf Dillén, Gösta Grönberg, Knut Hedlund, Bengt von Hofsten, Stig Johnsson, Rolf Josephson, Lennart Killander, Greger Lewenhaupt, Sven Munck af Rosenschöld, Nils Myrmark, Erik Orrenius, Erik Peterson, Olof Robson, Arvid Rudling, Håkan Rumstedt och Gudmund Silfverstolpe, Sundsvall Elsa Hainer, Säffle Bertil Berggren, Uddevalla Henry Friberg, Umeå Rudolf Ahlgren, Värnamo Gunnar Kempe, Uppsala Olof Chrysander, Växjö Folke Gustafson, Örebro Arvid Berggren, Josef Frenander och P. G. Lindström.
    Vid styrelsesammanträde den 17 jan. 1935 intogos följande nya ledamöter i samfundet: Mats Hörsne, Kalmar, Tore Kullberg, Norrköping, Birger Palmgren, Stockholm, Gunnar Rane, Falköping, och Gunnar Wiberg, Skövde.

 

    Juridiska fakulteten i Uppsala avgav d. 15 sept. 1934 yttrande ang. sökandena till professuren i statsrätt, förvaltningsrätt och folkrätt (se SvJT 1934 s. 206 och 523) samt förklarade därvid endast den ene sökanden, doc. Halvar G. F. Sundberg, kompetent På större akademiska konsistoriets förslag uppsattes likaledes endast doc. Sundberg. Doc. Sundberg utnämndes därefter d. 9 jan. 1935 till professor.
    Prof. Sundberg är född 1894 och avlade jur. kand. ex. i Uppsala 1919, jur.lic. ex. 1922, disputerade och promoverades till jur. dr vid Uppsala universitet samt förordnades till docent i stats- och förvaltningsrätt därstädes 1927. Han har bl. a. varit verksam inom administrationen och tjänstgjort i kammarkollegium och i Stockholms stidskansli. Ar 1928 förordnades han till stadsjuristi Stockholm och blev ordinarie år 1930. Han har publicerat ett stort antal tidskriftsuppsatser ävensom utgivit åtskilliga skrifter, bland vilka må nämnas »Bidrag till frågan om besluts verkställbarhet enligt kommunallagarna» (1924), doktorsavhandlingen »Den svenska stapelstadsrätten» (1927), »Utredning rörande inrättandet av ett särskilt besvärsinstitut i befordringsärenden» (1932), »Villkor för anslag» (1932), »Stats och kommuns ansvar för befattningshavares tjänsteåtgärder» (1933) samt »Lag och traktat» (1934).