»Mord på begäran» och »medverkan till självmord». Genom en österrikisk lag av d. 19 juni 1934, varigenom bl. a. dödsstraffet återinfördes i den ordinära straffprocessen i Österrike — i ståndrättsförfarandet infördes straffet redan d. 10 nov. 1933 (jfr SvJT 1934 s. 184) — infördes även genom tillägg till allmänna strafflagen ett särskilt straff för två i de flesta strafflagar ej särskilt behandlade delikt: mord på begäran och medverkan till självmord. Förstnämnda brott, »dödande av annan på dennes uttryckliga och allvarliga begäran», bestraffas med fängelse från fem till tio år. Medverkan till självmord, varmed förstås att förleda eller förhjälpa någon till självmord, bestraffas med fängelse från ett till fem år, eller vid särskilt försvårande omständigheter från fem till tio år. T. G.

 

    Ett engelskt rättsfall. Från »The law quarterly review» (1934 s. 461) må antecknas ett rättsfall som visserligen ej erbjuder något juridiskt intresse för oss men som i allo är så typiskt engelskt, att det förtjänar att här på ett par rader refereras. Frågan rörde huruvida en professionell fotbollsspelare kunde anses utföra kroppsarbete (manuel labour) i den betydelse »National Health Insurance Act» toge detta ord. Svaret blev nekande under motivering, att professionella fotbollsspelare ej vore anställda för att arbeta utan för att spela. De spelade visserligen mot betalning men de spelade dock ett spel. Kommentatorn av rättsfallet kritiserar den motivering som »the learned judge» givit. Samma betraktelsesätt, säger han, skulle medföra, att en gast å en privat yacht, som kappseglade, ej skulle anses utföra kroppsarbete. Det kunde ifrågasättas, huruvida ej en mer träffande distinktion mellan kroppsarbete och annat arbete vore, att i det

 

184 MEDDELANDEN FRÅN FRÄMMANDE RÄTT.förra de fysiska elementen dominera på de andligas bekostnad. Men också från denna utgångspunkt vore det träffade avgörandet riktigt. En fotbollsspelares värde bestämdes nämligen mera av skicklighet, snabb uppfattning och säkert omdöme än av fysisk aktivitet. E. L.