Juridisk Forening i København har utsendt sin beretning for vinteren 1933—34. Der har været holdt folgende foredrag: prof. Poul Andersen »misbrug af administrationens frie skon i det offentliges økonomiske interesse», højeste retssagfører O. B. Svane »stille reserver i aktieselskaber», prof. H. Munch Petersen »international og internordisk anerkendelse af domme», cand. juris O. Rasmussen »nogle juridiske betragtninger vedrørende erstatning for automobilskade», prof. H. Ussing »hovedspørgsmaal for en nordisk lovgivning omgældsbreve» og landsdommer Fr. Lucas »om frakendelse af borgerlige rettigheder».
    Juridisk Forenings styrelse udgøres af prof. Henry Ussing, ordf., højesteretsdommer Julius Møller, højesteretssagfører Th. Knudtzon, højesteretssagfører Karsten Meyer, højesteretssagfører Ø. Ahnfelt-Rønne, landsdommer Jesper Simonsen, prof. O. A. Borum, byretsdommer Johs. Faurholt, landsdommer A. D. Bentzon, højesteretssagfører N. J. Gorrissen, sekr., fuldmægtig i justitsministeriet E. Munch-Petersen og byretssekretær frøken Karen Johnsen.
    Foreningens medlemstal er omtrent 550. Fh.

 

    Juridiska Föreningens i Finland styrelse för 1935 består av samma personer som under 1934. Föreningen har avhållit sammanträden i vanlig ordning, varvid diskussionsprogrammet för året genomgåtts. Årsmötet höllsd. 13 dec. 1934 och ägnades i huvudsak 200-årsminnet av 1734 års lag (se SvJT 1934 s. 613). Traditionsenligt ägnades vid årsmötet några minnesord åtunder året avlidna jurister, bland dem prof. C. G. Björling i Lund. Föreningens medlemsantal är 785.

 

    Suomalainen Lakimiesten Yhdistys. Finlands finskspråkiga juristförening höll årsmöte d. 18 dec. 1934. Föreningens ordförande prof. B. Sjöströmhöll ett föredrag angående betydelsen av 1734 års lag, varvid han särskilt skärskådade vissa rättegångsbalkens ledande grundsatser och jämförde dem med motsvarande föreskrifter i dåtida utländsk rätt. Föredrag hölls även av sjöfartsrådet A. Viranko om sakkunniga i sjörättsmål. Pris för litterär produktion tilldelades docenten Hmari Caselius och jur. kand. Huugo Raninen, den förre 4,500 mk. och den senare 3,500 mk.
    Till föreningens ordf. återvaldes prof. Sjöström och till v. ordf. prof. Kaarlo Kaira. Föreningens sekr. är yngre justitiesekreteraren N. A. Lang och dess skattmästare advokaten Lauri Norros. — Föreningens tidskrift »Lakimies» har till huvudredaktör justitierådet A. Serlachius och till redaktionssekr. justitierådet Kustavi Kaila. — Under året 1934 har föreningen börjat publicera en serie benämnd »Suomalaisen Lakimiesten Yhdistyksen Julkaisuja», i vilken originala finskspråkiga juridiska arbeten och uppsatser av större omfång ingå. Samtliga i serien offentliggjorda arbeten innehålla jämväl ett kort referat på något av de större kulturspråken. Uti serien hava under året 1934 publi-

 

NOTISER. 203cerats följande arbeten: Tapio Tarjanne, Virkasuhteen lakkaaminen Suomenvaltionhallinnossa (Tjänsteförhållandets upphörande i finsk statsförvaltning), XX + 284 sidor; Huugo Raninen, Fob-lauseke hankinta- ja kauppasopimuksissa (Fobklausulen i leverans- och köpavtal), XXIX + 312 sidor; och Y. J. Hakulinen, Kiinteistön luovutuksen muodosta sekä julkisen kaupanvahvistajan asemastaja tehtävistä (Om formen för fastighetsöverlåtelse samt offentligt köpvittnesställning och funktioner), XI + 112 sidor.
    Föreningen har 693 medlemmar.