LAGRÅDET

 

har nedannämnda dagar avgivit utlåtanden över följande lagförslag: 1934

Okt. 16 Förslag till 1) lag med vissa bestämmelser om häradsting; 2) lagom kungörande av häradsrätts sammanträden; samt 3) lag om upphävande av 2 kap. 8 § rättegångsbalken samt lagen d. 22 maj 1891 ang. ändrad tid för saköreslängds avlämnande i vissa fall. Föredragande: hovrättsassessorn C. G. Hellquist.

Okt. 25 Förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen d. 30 juni 1933 (nr 472) om förbud mot politiska uniformer. Föredragande: hovrättsassessorn Enar Eckerberg.

Okt. 29 Förslag till lag om ändrad lydelse av 1 § förordningen d. 13 april 1883 (nr 16 s. 1) ang. förlagsinteckning. Föredragande: lagbyråchefen Carl Romberg.

Okt. 31 Förslag till lag om ändrad lydelse av 10 kap. 1 § rättegångsbalken. Föredragande: lagbyråchefen Carl Romberg.

Nov. 9 Förslag till 1) lag ang. ändring i vissa delar av lagen d. 18 juni 1926 (nr 326) om delning av jord å landet; 2) lag ang. ändrad lydelse av 2 kap. 10 § samt 3 kap. 3 och 7 §§ lagen d. 12 maj 1917 (nr 269) om fastighetsbildning i stad; 3) lag ang. ändrad lydelse av 37 och 39 §§ lagen d. 22 juni 1921 (nr 378) om ströängars indragande till kronan; 4) lag ang. ändrad lydelse av 18 § lagen d. 18 juni 1925 (nr 334) om rätt i vissa fall för nyttjanderättshavare att inlösa under nyttjanderätt upplåtet område; 5) lag ang. ändrad lydelse av 15, 19 och 21 §§ lagen d. 18 juni 1926 (nr 336) om sammanläggning av fastigheter å landet; samt 6) lag ang. ändrad lydelse av 16 och 17 §§ lagen d. 25 april 1930 (nr 99) om delning av fastighet vid ändring i rikets indelning m. m. Föredragande: häradshövdingen Sten Vallquist.

Dec. 27 Förslag till lag ang. tillfällig ökning av justitierådens antal. Föredragande: häradshövdingen Sten Vallquist.

 

LAGRÅDET. 2111935

Jan. 5 Förslag till lag om vissa ekonomiska stridsåtgärder. Föredragande: t. f. lagbyråchefen Konrad Persson.

Jan. 5 Förslag till lag ang. tillägg till lagen d. 28 maj 1920 (nr 245) om medling i arbetstvister. Föredragande: t. f. lagbyråchefen Konrad Persson.

Jan. 5 Förslag till lag om ändrad lydelse av 11 kap. 8 § strafflagen. Föredragande: hovrättsassessorn C. G. Hellquist.

Jan. 17 Förslag till lag om ändrad lydelse av 11 kap. 28 § giftermålsbalken. Föredragande: lagbyråchefen Einar Anderberg.

Jan. 21 Förslag till 1) lag ang. ändrad lydelse av 77, 78 och 79 §§ lagen d. 12 maj 1917 (nr 189) om expropriation; 2) lag om ändrad lydelse av 33 § stadsplanelagen d. 29 maj 1931 (nr 142). Föredragande: lagbyråchefen Einar Anderberg.

Jan. 22 Förslag till lag ang. upphävande av gällande stadganden om solidariska bankbolag. Föredragande: lagbyråchefen Joel Laurin.

Jan. 22 Förslag till lag om ändrad lydelse av lagen d. 22 febr. 1924 (nr 23) ang. domstols behörighet i fråga om upptagande av vissa brottmål. Föredragande: hovrättsassessorn Ernst Leche.

Jan. 30 Förslag till lag ang. fortsatt giltighet av lagen d. 31 maj 1932 om anstånd i särskilt fall med gälds betalning. Föredragande: lagbyråchefen Gustaf Eriksson.

Febr. 1 Förslag till lag om upptagande av ed för rättighets tillvaratagande i utlandet. Föredragande: lagbyråchefen Carl Romberg.

Febr. 18 Förslag till lag om virkesmätning. Föredragande: hovrättsrådet Thor Sjöfors.

Febr. 19 Förslag till 1) lag om inlösen av vissa frälseräntor; 2) lag om upphörande av vissa frälseräntor. Föredragande: hovrättsassessorn Erik Söderlund.

Febr. 20 Förslag till 1) lag om ändrad lydelse av 72 § växellagen; 2) lag om tillägg till 55 § checklagen; samt 3) lag ang. ändrad lydelse av 2 § lagen d. 30 maj 1930 (nr 173) om beräkning av lagstadgad tid. Föredragande: lagbyråchefen Carl Romberg.

Mars 4 Förslag till 1) lag om ändrad lydelse av 8 kap. 3 § rättegångsbalken; och 2) lag om ändrad lydelse av 3 § förordningen d. 15 okt. 1880 (nr 36), innefattande särskilda föreskrifter ang. lagfart, inteckning och utmätning av järnväg, så ock i fråga om förvaltning av järnväg under konkurs. Föredragande: hovrättsassessorn C. G.Hellquist.

Mars 5 Förslag till lag om ändrad lydelse av 50 § stadsplanelagen d. 29 maj 1931 (nr 142). Föredragande: magistratssekreteraren W. H. Wistrand.

Mars 5 Förslag till lag om ändrad lydelse av 1 § första stycket förordningen d. 13 april 1883 (nr 16 s. 1) ang. förlagsinteckning. Föredragande: hovrättsassessorn Enar Eckerberg.

Mars 9 Förslag till lag om ändrad lydelse av 5 kap. 2 § strafflagen. Föredragande: lagbyråchefen Gustaf Eriksson.

Mars 9 Förslag till lag om ändrad lydelse av 2 § 8:o) och 17:o) lagen d. 26 maj 1909 (nr 38 s. 3) om K. M:ts regeringsrätt. Föredragande: hovrättsassessorn Enar Eckerberg.

Mars 9 Förslag till 1) lag om ungdomsfängelse; 2) lag om ändring av 2 kap. strafflagen; samt 3) lag om ändrad lydelse av 15 § strafflagen för krigsmakten. Föredragande: lagbyråchefen Gustaf Eriksson.

Mars 20 Förslag till 1) lag om folkpensionering; 2) förordning om invalidunderstöd; samt 3) lag om ändrad lydelse av 34 § lagen d. 30 juni 1913 om allmän pensionsförsäkring. Föredragande: hovrättsassessorn Ivar Strahl.