212 RIKSDAGEN.RIKSDAGEN

 

har nedannämnda dagar år 1935 slutligt behandlat följande ärenden, i vilka lagutskott (första = FLU, andra = ALU) avgivit utlåtande:

 

    d. 6 febr.: motion (II:67) om viss ändring i förordningen om erkända arbetslöshetskassor (ALU 1), avslagen;
    motion (II:71) om viss ändring i lagen om offentlig arbetsförmedling (ALU 2), avslagen;
    motion (II:25) ang. lagstadgad rätt till understöd för varje behövande arbetslös (ALU 3), avslagen;
    motioner (II:447 och 448) om upphävande av lagarna om kollektivavtal och om arbetsdomstol (ALU 4), avslagna;
    motioner (I:4 och II:30) ang. viss ändring i lagen om värnpliktiga, vilka hysa samvetsbetänkligheter mot värnpliktstjänstgöring (ALU 5), RD anhöll hos K. M:t, att K. M:t ville från samtliga inskrivningsrevisioner i riket redan under våren 1935 infordra dels uppgifter angivande huru antalet inkomna och bifallna ansökningar från samvetsömma värnpliktiga efter de grunder, som däri åberopats, äro att fördela i grupper enligt lagens bestämmelser, dels ock meddelanden, i vad mån erfarenheterna givit vid handen, att de genom kungörelsen den 9 januari 1935 (nr 1) utfärdade nya bestämmelserna i ämnet åstadkomma ökad trovärdighet hos åberopade intyg och möjliggöra en tillförlitlig och rättvis prövning av de uppgivna samvetsbetänkligheternas verkliga innebörd;
    d. 13 febr.: k. prop. nr 2 ang. godkännande av en mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge d. 19 nov. 1934 avslutad konvention om arv, testamente och boutredning, m. m. (FLU 4), bifallen;
    k. prop. nr 7 med förslag till lag ang. fortsatt giltighet av lagen d. 30 juni 1933 (nr 472) om förbud mot politiska uniformer (FLU 5), bifallen;
    k. prop. nr 28 ang. anslag ur kyrkofonden under budgetåret 1935/1936 för biträde vid handläggning av ecklesiastika boställsärenden och vad därmed äger samband (FLU 6), bifallen;
    k. prop. nr 5 med förslag till lag om ändrad lydelse av 11 kap. 37 och 38 §§ rättegångsbalken (FLU 7), bifallen;
    k. prop. nr 6 med förslag till lag om ändrad lydelse av 10 kap. 1 § rättegångsbalken (FLU 8), bifallen;
    k. prop. nr 48 med förslag till lag ang. fortsatt giltighet av lagen d. 31 maj 1932 (nr 156) om anstånd i särskilt fall med gälds betalning (FLU 9), bifallen;
    motion (II:338) ang. ändring av 5 § m) i lagen om arbetarskydd (ALU 6), avslagen;
    motion (II:446) om upphävande av lösdrivarlagen (ALU 7), avslagen;
    motion (II:333) ang. begränsning av arbetstiden för i skeppstjänstanställda (ALU 8), avslagen;
    motion (II:72) om utredning ang. en modern hyreslagstiftning (ALU 9), avslagen;
    d. 20 febr.: motion (II:32) ang. viss ändring i strafflagens föreskrifter om målsäganderätt (FLU 10), avslagen;
    motion (II:83) om ändrad lydelse av 57 § sjömanslagen (FLU 11), i skrivelse till K. M:t anhöll RD, att K. M:t ville verkställa utredning i de av utskottet angivna hänseenden samt för RD framlägga det förslag, vartill utredningen kunde föranleda;
    k. prop. nr 4 med förslag till lag med vissa bestämmelser om häradsting m. m. (FLU 12), bifallen;
    d. 23 febr.: motioner (II:130 och 340) ang. djurplågeri (FLU 13), i skrivelse till K. M:t anhöll RD, att K. M:t ville med beaktande av vad utskottet anfört föranstalta om utredning ang. en särskild lag om djurskydd och vad därmed äger samband samt för RD framlägga det förslag, vartill utredningen kunde föranleda;

 

RIKSDAGEN. 213    motioner (I:I76 och II:334) ang. bokföringsskyldighet för politiska sammanslutningar (FLU 14), avslagna;
    d. 27 febr.: motion (II:128) ang. vissa ändringar i vattenlagens föreskrifter om avtappning av sjö (ALU 10), avslagen;
    d. 6 mars: k. prop. nr 57 med förslag till lag om emeritilöner för vissa prästmän i ledande ställning i missionens och diakoniens tjänst (FLU 15), bifallen;
    k. prop. nr 59 ang. biträden åt ärkebiskopen (FLU 16), bifallen;
    k. prop. nr 8 med förslag till lag ang. tillfällig ökning av justitierådens antal (FLU 17), bifallen;
    k. prop. nr 41 med förslag till lag om ändrad lydelse av 11 kap. 28 § giftermålsbalken (FLU 18), bifallen;
    k. prop. nr 40 med förslag till lag om ändrad lydelse av lagen d. 22 febr. 1924 (nr 23) ang. domstols behörighet i fråga om upptagande av vissa brottmål (FLU 19), bifallen;
    motion (II:346) om ändring eller förklaring av lagen ang. vad till fast egendom är att hänföra (FLU 20), avslagen;
    motioner (I:100, II:136 och 234) om lagstiftning till skydd för markägares rätt till bärplockning å skogs- och hagmark m. m. (FLU 21), frågan förföll genom kamrarnas skiljaktiga beslut;
    motioner (I: 53 och II:135) ang. viss ändring i motorfordonsförordningen (ALU 11), avslagna;
    motion (I:256) om ändrad lagstiftning ang. rätt att draga vissa ledningar över annans mark (ALU 12), i skrivelse till K. M:t anhöll RD, att K. M:t ville låta verkställa utredning angående möjligheterna att förenkla och för billiga förfarandet vid tvångsförvärv av rätt att å annans mark framdraga elektriska ledningar samt för RD framlägga de förslag, vartill utredningen kunde föranleda;
    d. 13 mars: k. prop. nr 84 med anhållan om RD:s yttrande ang. vissa av den internationella arbetsorganisationens konferens år 1934 fattade beslut (ALU 13), i skrivelse till K. M:t meddelade RD, att RD försin del anslöte sig till föredragande departementschefens i det vid propositionen fogade statsrådsprotokollet uttalade uppfattning;
    motioner (I:177, II:334 och 342) rörande minderårigas användning i industriellt arbete (ALU 14), avslagna;
    motioner (I:257, 258, II:102 och 343) om ändringar i arrendelagstiftningen m. m. (ALU 15), avslagna;
    d. 16 mars: k. prop. nr 75 med förslag till lag ang. ändrad lydelse av 77,78 och 79 §§ lagen d. 12 maj 1917 (nr 189) om expropriation, m. m. (FLU22), bifallen;
    k. prop. nr 88 med förslag till lag om upptagande av ed för rättighetstillvaratagande i utlandet (FLU 23), bifallen;
    d. 20 mars: k. prop. nr 58 med förslag till lag ang. ändrad lydelse av 7 § lagen d. 30 aug. 1932 (nr 404) om kyrkofond (FLU 24), bifallen;
    motion (II: 437) ang. lindring för vissa pastorat och arrendatorer i dem gentemot kyrkofonden åliggande ränteförpliktelse (FLU 25), avslagen;
    motion (I: 174) om revision av lagen om ekonomiska föreningar (FLU 26), avslagen.