Allmänt sakregister till Svensk författningssamling för åren 1920—1929. Sthm 1935. Norstedt. Kr. 3.70.
    Redan 1928 förordnade K. M:t, att ett nytt tioårsregister till Svensk författningssamling skulle utgivas genom justitiedepartementets lagavdelning. Anledningen till det långa dröjsmålet med registrets utgivande lär huvudsakligen vara tveksamhet angående grunderna för dess uppställning. De tidigare utgivna samlingsregistren äro nämligen uppställda enligt ganska varierande grunder. Medan de äldsta äro i viss mån systematiskt uppställda utgör femtonårsregistret 1905—1919 ett direkt sammandrag av de särskilda årsregistren, där författningarna under varje uppslagsord upptagits i kronologisk följd och med fullständiga rubriker. I det nya registret har, med bibehållande i huvudsak av de gamla uppslagsorden, en systematisering genomförts i två avseenden. Dels har materialet under de större uppslagsorden delats i undergrupper och dels hava författningar, som innefatta ändring i eller tillägg till tidigare utfärdade författningar samlats under huvudförfattningens rubrik, och detta även om huvudförfattningen tillkommit för eden tid, registret avser. Särskilt bör med tacksamhet noteras, att även omändringarna enligt rubriken avse »vissa delar» av en författning hava dock de ändrade paragrafernas nummer fullständigt angivits.

 

366 LITTERATURNOTISER.    Genom de förändrade uppställningsprinciperna har registret utan att förlora i koncentration vunnit avsevärt i överskådlighet och lättillgänglighet.
 

E. A.