Kommunallagsreform i Tyskland. Genom den tyska kommunallagen d. 30 jan. 19351 hava enhetliga bestämmelser givits rörande samtliga tyska kommuner. Lagen ansluter sig i huvudsak till den kommunallag som d. 15 dec. 1933 utfärdades för Preussen, vilken lag omnämnts i denna tidskrift.Dock föreligga vissa avvikelser.
    I likhet med den preussiska författningen bygger den nya lagen helt på ledarprincipen. Det fulla och uteslutande ansvaret för kommunens förvaltning tillkommer kommunens ledare, borgmästaren, i de större städerna benämnd överborgmästare. Vid vissa beslut av borgmästaren kräves medverkan av en representant för det nationalsocialistiska partiet. Vem som skall representera partiet bestämmes av rikskanslerns ställföreträdare. Till biträde åt borgmästaren finnas bisittare. I kommuner med mindre än 10,000 invånare äro uppdragen som borgmästare och bisittare i allmänhet oavlönade. I större kommuner skall i regel borgmästaren och en bisittare vara ämbetsmän. Under det att enligt den preussiska lagen kommunernas styresmän omedelbart utsågos av statens organ, skola de jämlikt den nya lagen tillsättas efter förslag av partiets representant. Vid upprättande av förslaget, vilket skall upptaga tre namn, skall han samråda med kommunalrådet. Godkänner vederbörande statsmyndighet någon av de föreslagna, skall denne utses. Eljest skall nytt förslag upprättas. Kan ej heller någon av de sålunda föreslagna godkännas, avgör myndigheten vem som skall utses till befattningen.
    Jämväl enligt den nya lagen skall i varje kommun finnas ett kommunalråd. Dess uppgift är att skänka kommunens förvaltning varaktig känning med olika grupper av borgare samt att giva borgmästaren ansvariga råd och bland befolkningen skaffa förståelse för hans åtgärder. Antalet rådsmedlemmar får ej överstiga i de mindre kommunerna tolv, i de största städerna trettiosex och eljest tjugufyra. Självskrivna medlemmar av kommunalrådet finnas icke. Däremot äger representanten för partiet att vid behandling av vissa frågor deltaga i rådets överläggningar. Rådsmedlemmarna utses av partiets representant efter samråd med borgmästaren. Vid valet skall hänsyn tagas tillnationell pålitlighet, lämplighet och anseende, varjämte avseende skall fästas vid personer, vilkas verksamhet ger kommunen dess särskilda egenart eller betydelse eller har ett väsentligt inflytande på kommunens liv. Kvinnor kunna ej vara medlemmar av kommunalrådet. På begäran av borgmästaren skola de enskilda medlemmarna yttra sig i de frågor, som äro föremål för överläggning. De äro skyldiga att uttala sig då deras mening avviker från borgmästarens. Votering får däremot ej förekomma.
    Kommunerna skola liksom enligt den tidigare lagen stå under noggrann statskontroll. Dock har antalet frågor, i vilka borgmästarens beslut måste underställas kontrollmyndigheten, något minskats.
    I en förordning d. 22 mars 19353 hava närmare föreskrifter meddelats omlagens införande. P. S.

 

1 Reichsgesetzblatt 1935 s. 49.

2 SvJT 1934 s. 305.

3 Reichsgesetzblatt 1935 s. 393.