NOTISER. 623    Häradsrätterna. K. M:t har 8 nov. 1935 till häradshövding i Jämtlands västra domsaga fr. o. m. 1 jan. 1936 utnämnt vice häradshövdingen Eskil Young.

 

    Rådhusrätterna. K. M:t har
    18 okt. 1935 till rådman i Stockholm utnämnt assessorn vid Stockholms rådhusrätt Mauritz Gullstrand;
    25 okt. 1935 till ordf. å rådhusrättens i Malmö tredje avdelning fr. o. m. 1 dec. 1935 t. o. m. år 1940 förordnat rådmannen Nils Ryding;
    1 nov. 1935 anbefallt länsstyrelsen i Östergötlands län föranstalta om utredning rörande staden Skänninges förenande i judiciellt avseende med Mjölby domsaga.
    Magistraten i Stockholm har 31 juli 1935 till förste assessor utnämnt andreassessorn Seth Tidstrand och 27 sept. 1935 till andre assessor amanuensen Folke Clemenson.
    Göteborgs magistrat har 31 okt. 1935 till assessorer utnämnt amanuenserna Nils Parkfelt och Erland Hagéus.
    Rådmannen i Malmö Einar Tillström har på grund av uppnådd pensionsålder beviljats avsked med utgången av nov. 1935. Till rådman i hans ställe har valts assessorn vid rådhusrätten Einar Welin.

 

    Professuren i skifteslära. K. M:t har 20 sept. 1935 till professor i skifteslära vid tekniska högskolan fr. o. m. 1 okt. 1935 utnämnt distriktslantmätaren i Norbergs distrikt, fil. kand. Karl David Myrbeck.

 

    De största rådhusrätternas aspiranter. I Stockholms, Göteborgs och Malmö rådhusrätter tjänstgöra f. n. nedan angivna i statskalendern icke upptagna domaraspiranter och andra extra tjänstemän. Av årtalen efter vederbörandes namn avser det första tiden för påbörjad tjänstgöring i domstolen (för Göteborgs del tiden för antagande till »extra notarie») och det andra tiden för första assessorsförordnandet. Såsom »egentliga domaraspiranter» hava de extra tjänstemän upptagits, vilka efter godkänd fiskalstjänstgöring i hovrätt eller efter erhållen dispens från sådan tjänstgöring av rådhusrätten preliminärt godkänts för vidare befordran. Det bör observeras, att beteckningarna amanuens, e. o. notarie och e. notarie icke avse samma tjänsteställning eller funktion i de olika rådhusrätterna.
    Stockholms rådhusrätt. Egentliga domaraspiranter: amanuenserna R. Kettner 27, 28, K. Ljungberg 27, 28, G. Lundberg 26, 27, O. Thunegard 25, 29, R. Vinell 28, 30, S. Petri 26, 28, S. Annerfors 27, 29, Th. Hahn 26, 28, B. Brandt (25) 29, 30, G. Tidelius 29, 30, G. Rundgren 29, 30, C. E. Sundström 28, 31, V. Nilsson 29, 31, A. Evers 31, 32 samt Å. Nordwall 31, 32; e. o. notarierna med arvode: G. Gyllenhammar 31, 32, E. Siewertz 31, 32, E. Svenonius 31, 33, C. O. Engqvist (29) 32, 34, H. Norell 30, 32 (tjl), V. Stålberg 31, 34, I. Åberg 33, 34, L. E. Staaff 34, 34 samt G. A. Askergren 34, 34.
    Övriga extra tjänstemän: e. o. notarierna H. N. Sandberg 25, 27, T. Lindhagen 29, 32, S. Berglund 32, 35, G. Masreliez 33, 35, G. Bodén 33, 35, S. Lind 33, 35,G. Wiedesheim-Paul 33, 35, B. v. Heijne 33, 34, I. Mankell 34, 35, L. Belfrage 34, E. Thulin 34, B. Lännergren 34, H. F. Müller 34, O. Spångberg 35, L. Sandwall 35, C. Sandblom 35, P. Heurlin 35, G. Selander 35, A. Löfgren 35, K. Sjöstedt 35, C. A. H. Ekbom 35, O. L. Knöös 35, 35 (tjl), S. E. Forssberg 35, 35, B. G.Liljevall 35, J. G. Sundin 35, I. A. Zachau 35, A. G. Grabe 35, R. H. F. af Klintberg 35, Brita U. Härdén 35, U. Starck 35, E. R. Sollander 35, N. M. Hammar 35, H. Welborn 35, S. A. M. Deijenberg 35, I. H. Carlman 35, J. G. Berglöf 35, K H. F. Berglund 35, Signe A. T. Torstensson-Dellen, f. Torstensson, 35, K. G. Marcus 35, G. J. Thörnqvist 35, Inger Leijonhufvud, f. Leksell, 35, E. T. F. Hedfors 35 samt K. H. Anderson 35.
    Anm. Bland de nämnda torde finnas åtskilliga, som icke avse att vinna befordran inom rådhusrätten eller att förvärva s. k. tingsmeriter utan som blott tillfälligt och för erhållande av någon orientering i domstolsarbete tjänstgöra i domstolen. De såsom »övriga» betecknade extra tjänstemännen hava upptagits icke efter befordringstur utan efter tiden för påbörjad tjänstgöring i domstolen.

 

624 NOTISER.    Göteborgs rådhusrätt. Egentliga domaraspiranter: amanuenserna T. Eneroth 26, 27 och G. Wilkens 27, 28 samt e. notarierna E. Holmberg 27, 28, K. Wessman 29, 30, V. K och 30, 30, T. Huldén 30, 31, O. Ekström 31, 33, L. Samuelson 31, 33, A. Arnström 32, 35, S. Lampers 34 och A. Beck-Friis 34.
    Annan extra tjänsteman: E. Ahlqvist 35.
    Malmö rådhusrätt. Egentliga domaraspiranter: e. notarierna G. Liedholm 31, 32, T. Cervin 32, 33, E. Tuvesson 34, 34 och I. Insulander 34, 34 samt amanuenserna L.-E. Holmberg 34, 34, H. Bornman 35, 35 och G. Ljungstrand 35, 35.