NOTISER. 139    Inhemskt juristmöte i Finland. På förslag av Häradshövdingeföreningen i Finland tillsattes år 1932 en delegation, sammansatt av medlemmar från olika i landet existerande sammanslutningar av jurister, vilken delegations uppgift är att bevaka dessa associationers gemensamma intressen och föreslå åtgärder, som av sådana intressen betingades. Den gemensamma delegationen hade till den 11 och 12 januari 1936 utlyst ett allmänt möte av landets jurister.
    Mötet öppnades av professor O. Hj. Granfelt. Till ordförande utsågs presidenten i Högsta förvaltningsdomstolen U. J. Castrén och till vice ordförande professor Granfelt. Antalet deltagare var 195. Mötet försiggick i Riddarhuset i Helsingfors.
    Programmet omfattade såväl föredrag som referat av diskussionsämnen. Förhandlingarna inleddes med ett finskt föredrag av professor B. Sjöström över ämnet »Partsförhör i bevisningssyfte». Därefter redogjorde förvaltningsrådet F. Grönvall på svenska för lagberedningens förslag till ny arvslagstiftning. Enligt programmet följde sedan ett finskt föredrag av hovrättsfiskalen K. M. Mali angående bristerna i gällande strafflags stadganden om straffsammanläggning och möjligheterna att avhjälpa dessa brister. Den första dagens program avslutades med diskussion beträffande sakföraryrkets organisation och härav betingad ny lagstiftning. Referent för frågan var professor B. A. Salmiala.
    Den andra mötesdagen var ägnad två diskussionsfrågor. Den första inleddes medelst ett referat av presidenten K. J. Ståhlberg: »Den lägre förvaltningsrättsliga jurisdiktionens organisation». Den andra diskussionsfrågan angick »försvaret i brottmål». Inledande referent var professor Granfelt.
    Den första mötesdagen avslutades med gemensam middag, som präglades av en kordial stämning.

O. Hj. G.

 

    Föreningen svensk avdelning av International Law Association. Vid ordinarie årssammanträde d. 21 maj 1935 utsågos till ledamöter av styrelsen förutvarande ledamöterna konsul Th. Alpen, justitierådet Algot Bagge, presidenten Birger Ekeberg, f. d. landshövdingen Hjalmar Hammarskjöld, dispaschören Per Hasselrot, advokaten Gösta Huselius, generalkonsuln Axel Ax:son Johnson, advokaten Eliel Löfgren, advokaten Carl Schönmeyr, universitetskanslern Ernst Trygger, statsrådet Östen Undén, bankdirektören Knut Wallenberg och hovrättsrådet Hugo Wikander. I stället för försäkringsdirektören Harald Andersson, som utträtt ur föreningen, och direktören Gunnar Palme, som avlidit, utsågos till styrelseledamöter utrikesrådet Folke Malmar och advokaten Nils Berglund. Till revisorer omvaldes direktören Charles Dickson och nyvaldes advokaten Wilhelm Fraenckel, varjämte till revisorssuppleant utsågs advokaten Ivar Philipson.
    Vid sammanträde med avdelningens styrelse utsågos till styrelsens ordf. hr Hammarskjöld och till dess v. ordf. hr Wallenberg. Till föreningens sekr. och kassaförvaltare utsågs hr Huselius.
    Vidare utsågos till ledamöter av verkställande utskottet, jämte styrelsensordf. och v. ordf. såsom självskrivna, hrr Ekeberg, Löfgren, Undén och Bagge samt till suppleanter hrr Schönmeyr och Wikander; verkställande utskottet

140 NOTISER.skulle, till dess styrelsen annorlunda förordnade, utöva styrelsens verksamhet i styrelsens ställe.
    Antalet medlemmar i den svenska föreningen är 72, av vilka 48 även äro medlemmar i International Law Association.