Föreningen Sveriges häradshövdingar avhöll ordinarie årsmöte i Stockholm d. 29 nov. 1935 under ordförandeskap av borgmästaren Jakob Pettersson i Södertälje. Vid mötet närvoro justitieminister Schlyter, överståthållare Nothin samt presidenterna Ekeberg och Bendz ävensom justitierådmännen Göran Leopold och Bror Clas Carlson i Helsingfors såsom representanter för magistraternas och rådstuvurätternas i Finland förening.
    Till styrelseledamöter valdes för tiden till ordinarie årsmötet år 1937 rådmännen Edward Ploman och Gustaf Bång i Stockholm, borgmästarna Jakob Pettersson i Södertälje, Wilhelm Hallin i Norrtälje, Walter Kant i Uppsala och Pehr Gamstorp i Lund, rådmannen Hugo Sandell i Hälsingborg, borgmästaren Ivan Nyborg och magistratssekreteraren Jarl Holmquist i Göteborg, rådmannen Gustaf Tisell i Örebro samt borgmästarna Thorwald Bergquist i Västerås och Nils Berlin i Gävle. Till styrelsesuppleanter för samma tid utsågos rådmannen Nils Ryding i Malmö, borgmästaren Edgar Rosander i Eskilstuna och förste assessorn Halvar Lech i Stockholm.
    Vid styrelsesammanträde samma dag utsågos till ordf. hr Kant, till v. ordf. hr Berlin samt till kassaförvaltare och sekr. hr Lech.
    Vid mötet hölls föredrag av borgmästaren Pettersson över särskilda kommitterades förslag till revision av bestämmelserna om nödvärnsrätt, av rådmannen Zaméo Schmidt över ämnet »Hur skall stadsdomarnes isolering brytas?» och av rådmannen Carlson i Helsingfors över ämnet »Rättsvärlden och verkligheten». Efter de båda förstnämnda föredragen följde diskussion. Vidare diskuterades en av särskilda sakkunniga avgiven promemoria angående ändrade bestämmelser rörande verkställighet och förvandling av bötes-

144 NOTISER.straff. Åt styrelsen uppdrogs att å föreningens vägnar avgiva yttrande i ärendet.
    Under året hava yttranden avgivits till vederbörande myndigheter i bl. a. följande ärenden, nämligen: angående betänkande i fråga om tryckfrihetsprocessens ombildning; angående en av hr Erik von Heland i riksdagen väckt motion om anställande av kommissionärer vid rikets rådhusrätter och överdomstolar; angående förslag om tillsynen över fastighetsregistreringen och fastighetsbildningen; angående förslag om förenkling av inskrivningsförfarandet i tomträtts- och vattenfallsrättsärenden samt ärenden angående förlagsinteckning och inteckning i fartyg; angående förslag till ändrade bestämmelser om ersättning till stämningsmän m. fl.; samt angående promemoria rörande ändrade bestämmelser i fråga om verkställighet och förvandling av bötesstraff.
    Föreningen deltog genom utsedda representanter i förenämnda finska förenings årsmöte i Helsingfors d. 27 sept. 1935.
    Föreningens medlemsantal var vid årsskiftet 180.