Revisionssekreterareföreningens verksamhet har under 1935 huvudsakligen avsett medverkan vid bildandet av Sveriges domareförbund samt förberedandet av dettas konstituerande möte. Bland annat har föreningen enligt uppdrag av domareföreningarnas delegerade ombestyrt de yttre anordningarna vid mötet. — Föreningen har vid årsmöte d. 22 nov. 1935 omvalt samtliga styrelseledamöter. Ordf. är alltjämt revisionssekreteraren Gösta Siljeström, och övriga ledamöter revisionssekreterarna Alvar Montelius, frih. Erik Leijonhufvud, tillika sekr., Bertil Thuresson samt hovrättsrådet Hugo Backman, tillika skattmästare. Med hänsyn till befintlig kassabehållning blev årsavgiften för 1936 bestämd till 5 kronor med avgiftsfrihet för medlemmar, som inträda i tjänstgöring i Nedre revisionen under sista halvåret och dessförinnan erlagt avgift till Föreningen Sveriges hovrättsdomare.
    Medlemsantalet är 27.

 

    Föreningen Sveriges krigsdomare och auditörer har ej haft något sammanträde under år 1935. Styrelsen, som utgöres av kanslichefen Eric Hildebrand, prof. Folke Wetter, f. borgmästaren Bernhard Lindberg, rådmannen Adolf Wollin samt överkrigsfiskalen Edward Grape, har ej heller sammanträtt under år 1935.

 

    Föreningen mellan ombudsmännen hos Sveriges landshypoteksföreningar hade d. 18—20 sept. 1935 ordinarie årsmöte hos Gävle-Dala hypoteksförening i Gävle. Vid mötet fortsattes behandlingen av frågorna om rätt för ny ägare till hos hypoteksförening belånad egendom dels att få övertaga lånet å egendomen, dels att, om han ej vill överta detsamma, uppsäga och inbetala inteckningarna för lånet, angående anmälan av inteckningsinnehav, arbetares förmånsrätt enligt HB 17:4 samt avstyckningars och avsöndringars graverande eller icke av inteckningar i stamfastigheterna.Vidare förekommo frågor om de av statsmakterna i år beslutade ändringarna i expropriationslagen, rätten att påkalla uppdelning av taxeringsvärde,

NOTISER. 145ränteskillnadsersättnings utgående hos lands- och stadshypoteksinstitutionerna vid låns inbetalning i förväg, belåningsgränsens utökande hos landshypoteksföreningarna till 60 % av belåningsvärdet m. m. samt slutligen den hypoteksföreningen jämte centralkassorna för jordbrukskredit anförtrodda utlåningen från statens sekundärlånefond för jordbrukare. Därjämte förekommo en del föreningsangelägenheter.
    Medlemsantalet utgör 15, förutom 4 hedersledamöter.
    Förhandlingarna, som tryckas, finnas till salu hos ordf., ombudsman Elis Carlgren, Mälarprovinsernas hypoteksförening, Stockholm.