Mälareprovinsernas stadsdomareförening. Föreningen, som har 30 medlemmar, hade sammanträde å Stockholms rådhus d. 21 sept. 1935. Sammanträdet var besökt av ett dussintal medlemmar. Till styrelse omvaldes borgmästarna Jakob Pettersson, Södertälje, och Gunnar Fant, Stockholm, samt rådmannen Walter Schmidt, Södertälje, med borgmästaren Edgar Rosander, Eskilstuna, och rådmannen Gunnar Hederström, Västerås, såsom suppleanter. Till revisorer utsågos borgmästaren Carl Åhman och rådmannen Alrik Munke, Nyköping, med borgmästaren Ragnar Wijkmark, Enköping, såsom suppleant. Borgmästaren Rosander redogjorde för aktsystemet inom inskrivningsväsendet i samband varmed det vid Stockholms rådhusrätt tillämpade systemet demonstrerades av inskrivningsdomaren, förste assessorn Torsten Ekberg.
    Borgmästaren Thorwald Bergquist, Västerås, talade om vissa spörsmål i samband med handläggningen av inskrivningsärenden, bl. a. angående lagfart för dödsbo, lagfart på grund av arvskifte m. m.
    Slutligen höll borgmästaren Rosander ett anförande angående ifrågasatt möjlighet för medellös part, som är bosatt utom domstolsorten och ålagts personlig inställelse vid rätten, att av allmänna medel bekomma ersättning för resekostnaden. Föredragshållaren hemställde, att föreningen måtte ingå till Kungl. Maj:t med förslag i frågan, i anledning varav åt styrelsen uppdrogs att vidtaga eventuell åtgärd å föreningens vägnar.

 

    Jönköpings juridiska förening har inder år 1935 haft två sammanträden i Jönköping. Vid sammanträde d. 18 maj höll hovrättsassessorn Gunnar Carlesjö föredrag över ämnet: »Några synpunkter på domarrekryteringen.» Efter föredraget följde diskussion.
    Styrelsen har under året utgjorts av presidenten Gunnar Bendz, ordf., hovrättsrådet Arnold Lindman, v. ord., rådmannen Emanuel Edlund, kassaförvaltare, häradshövdingen Michaël Ehrenborg, landskamreraren Johan Wallinder, advokaten Ragnar Strömbom och hovrättsassessorn Gunnar Carlesjö,sekr.
    Antalet medlemmar i föreningen uppgår till 150.

 

    Föreningen Yngre jurister under Göta hovrätt har under år 1935 sammanträtt fem gånger. Vid sammanträde d. 19 febr. förekom diskussion rörande en inom justitiedepartementet utarbetad promemoria angående biträdesförhållandena i domsagorna m. m. Vid ett d. 23 nov. hållet sammanmanträde beslöt föreningen att till Kungl. Maj:t ingiva en framställning om ersättning till befattningshavare i hovrätt för de extra kostnader, som uppstå vid förordnanden i domsagor utanför hovrättsorten.

NOTISER. 147    Till ledamöter av styrelsen för verksamhetsåret 1935—1936 hava utsetts: assessorn Sigurd Wildte, ordf., assessorn Fritjof Sjögren, v. ordf., e. o. assessorn Gunnar Bogren, sekr. och kassaförvaltare, e. fiskalen Axel Lindskog och e. fiskalen G. Bergström.
    Medlemmar i föreningen äro samtliga i hovrätten tjänstgörande jurister,som icke innehava ordinarie befattning, ävensom samtliga rättsbildade biträden i de under hovrätten lydande domsagorna.
    Medlemsantalet utgör omkring 175.