Norrbottens juristförening höll sitt ordinarie sammanträde i Luleå d. 24 aug. 1935, varvid länsassessorn Olof Åkesson höll föredrag över ämnet: Lagen om ungdomsfängelse.
    Styrelsen, som omvaldes, utgöres av: häradshövdingen Harry Åberg, ordf., advokaten Bengt Åhrström, sekr., och advokaten Einar Wallin, klubbmästare.
    Föreningens medlemsantal är omkring 40.

 

    Juridiska föreningen i Uppsala har under år 1935 sammanträtt åtta gånger, varvid föredrag hållits av prof. Ludwik Ehrlich, Lwów, över ämnet »Nouveaux problèmes de la science du droit international», av doc. Ivar Agge över ämnet »Ett och annat om domarens ställning i rättegången», av doc. Gunnar Heckscher om »Det nya förslaget till statsvetenskaplig examen», av landshövding Alvar Rodhe över ämnet »Kring Saaromröstningen», av doc. Åke Malmström över ämnet »Några reflexioner om juridisk metod», av prof. Halvar Sundberg om »Staten och näringslivet», av doc. Sture Brück om »Nya tyska straffrättsprinciper» samt av advokat Gunnar Bomgren över ämnet »Vilka fordringar böra uppställas på advokatyrkets utövare?»
    Föreningens ämbetsmän äro prof. Åke Holmbäck, ordf., doc. Åke Malmström, v. ordf., jur. kand. Bengt Petri, sekr., notarie S. H. T. Kihlgren, skattmästare, jur. stud. Olle Wikholm, bibl., jur. stud. Leif Hultström, v.bibl., jur. stud. Gunnar Thyresson, litteraturföreståndare, samt fil. kand. Olof Rydbeck, klubbmästare.
    Föreningens medlemsantal uppgår till omkring 250.

 

    Juridiska föreningen i Lund har under år 1935 haft sex sammanträden, varvid följande föredrag hållits: d. 8 febr. av kammarrättsrådet Carl Kuylenstierna om »Aktuella skatteproblem», d. 8 mars av prof. Ragnar Bergendal om »Lagstiftning om ekonomiska stridsåtgärder», d. 12 april av e. o. hovrättsassessorn Hjalmar Nordfelt om »Vem bär ansvaret för ett aktiebolags bokföring?», d. 11 okt. av hovrättsassessorn Thomas Munck af Rosenschöld om »Domarebanan», d. 12 nov. av landsretssagfører Erik Brüel om »Folkerettens sociale Funktioner» och d. 6 dec. av prof. Åke Holmbäck om »Hur en svensk regering arbetar».
    Styrelsen har följande sammansättning: ordf. prof. Karl Olivecrona, v. ordf. jur. och fil. kand. Sven Larsson, sekr. jur. stud. Johan Björling, v. sekr.jur. stud. Bertil Adell, skattmästare jur. stud. Erland Kleen och klubbmästare jur. stud. Karl Erik Johansson. Föreståndare för kompendieverksamheten är jur. stud. Carl-Gustaf Borgström.
    Medlemmarnas antal uppgår till 113.

 

    Stockholms högskolas juridiska förening har under året anordnat följande föredrag: d. 16 april om »Reformarbetet inom åklagarväsendet» av lagbyråchefen Ernst Leche, d. 25 april om »Felkällor i rättskipningen. Apropå

NOTISER, 151Prince- och Kreugermålen» av advokaten Eliel Löfgren, d. 13 nov. om »Vilka fordringar böra ställas på advokatyrkets utövare» av sekr. i Sveriges Advokatsamfund, advokaten Gunnar Bomgren samt d. 28 nov. om »Några glimtar från amerikanskt polisväsen» av doc. Harry Söderman. — En rättsfallsdiskussion i sakrätt anordnades d. 12 mars. Inledare var jur. stud. Erik Huss.
    Styrelsen har under det gångna året haft följande sammansättning: ordf. Allan Hernelius, v. ordf. Erland von Plomgren, sekr. Bengt Lyberg, skattmästare Sven Widemar, bibl. Sven O. Ohlsén, konsultativa ledamöter Erik Huss och Göte Slettengren, den senare tillika klubbmästare.
    Föreningens medlemmar utgöras av samtliga vid Stockholms högskola inskrivna juris studerande. Medlemsantalet är 504, därav för läsåret nyinskrivna 123.