LITTERATURNOTISER. 205HANS VON HENTIG. Straffen. Oprindelse, Formaal, Psykologi. København 1935. Gad. 252 s. Kr. 8.50.

 

    Prof. HURWITZ i Köpenhamn har till sitt modersmål översatt ett arbete av prof. v. HENTIG i Bonn, »Die Strafe. Ursprung, Zweck, Psychologie». Förf. har ägnat förra hälften av boken åt en lättläst framställning av olika straffarter, mestadels från länge sedan förflutna tider, därvid han särskilt framhäver sakrala moment hos straffen. I detta avseende föranleda måhända HEMMERS och GÆDEKENS undersökningar av forntida germansk straffrätt till vissa reservationer mot förf:s framställning; se om dessa undersökningar MUNKTELL i SvJT 1935 s. 361 ff. I den senare hälften av boken utvecklar förf. under kritik av andra åskådningar på ett intresseväckande och lätttillgängligt sätt sin egen uppfattning rörande straffrättens grundproblem. Han driver framför allt den tesen, att straffrätten bör genom härför lämpade medel verkställa en social selektion genom att eliminera, oskadliggöra eller anpassa socialt skadliga personer. I tillämpningen av sin tes kommer förf. att i mycket göra sig till talesman för de metoder att behandla brottslingar, vilka upptagits i den nya danska strafflagen genom stadganden om särbehandling av psykopater, vaneförbrytare och andra. Som en brist i den orientering arbetet lämnar bör måhända framhållas, att förf. icke synes göra rättvisa åt de åskådningar vilka tillmäta straffet väsentlig betydelse för alstrande av laglydnad hos andra än just hos den straffade. Boken utgör emellertid utan tvivel ett värdefullt tillskott till den skandinaviska litteraturen i straffrätt.

I. S.

 

NILS STJERNBERG. Kriminalpolitik. Studier till den svenska strafflagsreformen. 2:a, väsentligt utvidgade uppl. Sthm & Upps. Almqv. & Wiks. 313 s. Kr. 8.00.

 

    Det är en förträfflig idé av prof. Stjernberg att tillhandahålla den akademiska ungdomen och den intresserade allmänheten en översikt av de kriminalpolitiska problemen i så lättillgänglig form som skett genom denna samling strödda uppsatser, vilka till övervägande del nedskrivits för att muntligen framföras vid kriminalistmöten av olika slag. Uppsatserna omspänna ett kvarts sekel och äro även till antalet 25, därav hälften tillkomna efter första upplagans utgivande. Angående arbetets allmänna tendens kan hänvisas till ALVAR MONTELIUS' utförliga anmälan av den första upplagan i SvJT 1919 s. 181. I den nya upplagan har i sitt systematiska sammanhang inplacerats kongressartiklar och mötesuttalanden om enhetligt frihetsstraff (Prag 1930), ungdomsfängelse, internerings- och förvaringslagstiftningen, obestämda straffdomar (London 1925), brottsliga gärningar begångna under berusning (Köpenhamn 1928), steriliseringsfrågan1 etc. Arbetet förtjänar att läsas och begrundas av alla för aktuella straffrättsproblem intresserade jurister.

 

Kjs.

 

1 Anmälaren känner icke riktigt igen den honom (s. 220) tillskrivna uppfattningen om samtyckets betydelse vid sterilisering. Jfr Förhandl. vid Sv. kriminalistföreningens möte 1930 s. 19 ff. och SvJT 1930 s. 141 och 144.!