Från riksdagen. Följande kungl. propositioner i lagfrågor hava under nedannämnda dagar slutbehandlats av riksdagen; efter utlåtande av första lagutskottet:
    d. 19 febr.: nr 60 med förslag till lag ang. fortsatt giltighet av lagen d. 31 maj 1932 om anstånd i särskilt fall med gälds betalning (utl. 8), bifallen;
    d. 29 febr.: nr 2 med förslag till lag om skuldebrev m. m. (utl. 14), bifallen med vissa mindre väsentliga jämkningar;
    d. 7 mars: nr 25 ang. godkännande av en mellan Sverige och Schweiz d. 15 jan. 1936 avslutad konvention om erkännande och verkställighet av domar och skiljedomar, m. m. (utl. 16), bifallen;

222 NOTISER.    d. 21 mars: nr 121 med förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen d. 16 febr. 1934 om fullgörande i vissa fall av betalningsskyldighet i förhållande till utlandet m. m. (utl. 26), bifallen;
    efter utlåtande av andra lagutskottet:
    d. 19 febr.: nr 49 med förslag till lag om ändrad lydelse av 3 och 7 §§ lagen d. 14 juni 1928 ang. handel med utsädesvaror (utl. 11), bifallen;
    nr 42 med förslag till lag om ändrad lydelse av 11 kap. 4 och 73 §§ vattenlagen (ang. protokollföringen, utl. 12);
    d. 29 febr.: nr 3 med förslag till lag om socialregister (utl. 18), bifallen.
    Riksdagen har vidare beslutat följande skrivelser till K. M:t i lagfrågor.
    Efter utlåtande av första lagutskottet har riksdagen anhållit:
    att K. M:t snarast ville föranstalta om erforderlig ytterligare utredning ang. inskränkning av kungörelseläsandet i kyrkorna (utl. 3);
    att K. M:t ville låta verkställa en allsidig, förutsättningslös utredning ang. de utomäktenskapliga barnens rättsliga ställning (utl. 7).
    Efter utlåtande av andra lagutskottet har riksdagen anhållit:
    att K. M:t måtte för riksdagen framlägga förslag till sådan ändrad lydelse av 21 kap. 10 § jorddelningslagen, att därigenom större trygghet vinnes att sakägare erhålla kännedom om tid och plats för ägodelningsrätts sammanträde samt om de mål, som därvid skola förekomma (utl. 13);
    att K. M:t ville låta verkställa utredning ang. lagstiftning om rätt att utnyttja underjordiska vattentillgångar (utl. 21).
    Bland avslagna motioner märkas en ang. lagstiftning om straff för försök att anstifta mened och två om inrättande av en hovrätt med säte i Göteborg, båda behandlade av första lagutskottet (utl. 18, resp. 20).