Dansk Kriminalistforening har under åren 1934 och 1935 sammanträtttre gånger. Vid sammanträde den 26 mars 1934 var överläggningsämnet »Om Frakendelse af borgerlige Rettigheder» med Landsdommer Frederik Lucas som inledare. Den 14 november s. å. diskuterades »Foreløbige Erfaringer med Hensyn til den ny Straffelovs Bestemmelser om Særbehandling af Lovovertredere». Inledare voro Fængseldirektör Erik Kampmann, Statsadvokat Otto Schlegel (§§ 70 och 73), Fængselinspektör Wandall (Psykopatanstalter), Fængselinspektör Henrik Klüwer (Arbejdshus) och Fængselinspektör Kai Borgsmidt-Hansen (Ungdomsfængsel). Programmet för sammanträdet den 25 november 1935 upptog ett föredrag av statsrådet Karl Schlyter över ämnet: Kan användningen av förvandlingsstraff för böter inskränkas?
    Föreningens bestyrelse består av Rigsadvokat Aug. Goll, ordf., Højesteretssagfører Ø. Ahnfelt Rønne, Overlæge Chr. Geill, Præsident O. Haack, Højesteretssagfører J. Hartvig Jacobsen, sekr. och kassaförvaltare, Fængseldirektör Kampmann, Prof. Oluf Krabbe, Landsdommer Lucas, Højesteretsdommer Jul. Møller, v. ordf., och Prof. Aug. Wimmer.
    Medlemsantalet är 258.

 

    Kriminalistföreningen i Finland, grundlagd år 1934, har till uppgift att sammanföra personer till meningsutbyte i frågor angående brottsligheten, dess orsaker och medlen till dess bekämpande, att väcka förslag och taga 

NOTISER. 223initiativ i dessa frågor ävensom att främja publicerandet av undersökningar i hithörande ämnen.
    Föreningen har årligen sammanträtt till tvenne ordinarie möten, i oktober och mars. Vid dessa möten har hållits föredrag jämte diskussioner över aktuella kriminalpolitiska ämnen. Dessa föredrag hava senare ingått i föreningens årsbok.
    En säregen form av föreningens verksamhet är anordnandet av propagandadagar i olika delar av landet till kamp mot brottsligheten, s. k. antibrottslighetsdagar, i samråd med föreningen »Medborgerligt ansvar». Senaste vinter anordnades dylika dagar i Viborg. Denna vinter komma dessa dagar att hållas i Åbo. Även de föredrag, som hållits vid antibrottslighetsdagarna, komma att ingå i föreningens årsbok.
    Föreningen har numera över 400 medlemmar, till övervägande del jurister, tjänstemän och läkare.
    Föreningens angelägenheter handhavas av en styrelse, som består av tolv ledamöter och tre suppleanter. Till styrelsen höra för närvarande överborgmästaren, professor Antti Tulenheimo, ordförande efter professor Allan. Särkilahtis (Serlachius) frånfälle, juris doktor Brynolf Honkasalo vice ordförande, fängelseinspektören Paavo Mustala, skattmästare, samt fil. doktor Veli Verkko, sekreterare. Övriga ledamöter äro: överdirektör A. P. Arvelo, professorerna Ernst Ehrnrooth och Bruno A. Salmiala, äldre justitierådmannen B. C. Carlson, föreståndarinnan Karin Neuman-Rahn, kronolänsmannen, vice häradshövding Paavo Tähtinen och chefen för kriminalcentralen, vicehäradshövding Kosti Vasa. Suppleanter äro hovrättsassessorn, jur. doktor Aatos Alanen, skolrådet S. S. Salmensaari samt fängelsepsykiatrikern med. lic. Martti Kaila.

V. V.