Hovrätterna. K. M:t har 28 febr. 1936 till president i hovrätten för Övre Norrland fr. o. m. 1 okt. 1936 utnämnt vattenrättsdomaren vid Västerbygdens vattendomstol Erik Säll.

 

    Häradsrätterna. K. M:t har
    28 febr. 1936 beviljat häradshövdingen i Njudungs domsaga Fredrik Landergren avsked från häradshövdingämbetet fr. o. m. 3 maj 1936;
    6 mars 1936 till häradshövdingar fr. o. m. 1 april 1936 utnämnt i Västmanlands mellersta domsaga revisionssekreteraren Sven Turén och i Sunnerbo domsaga revisionssekreteraren Harald Schneider;
    13 mars 1936 till häradshövding i Mjölby domsaga fr. o. m. 1 april 1936 utnämnt revisionssekreteraren Alvar Montelius;
    20 mars 1936 beviljat häradshövdingen i Linköpings domsaga Carl Åstrand avsked från häradshövdingämbetet fr. o. m. 1 juli 1936.

 

    Vattendomstolarna. K. M:t har 13 mars 1936 förordnat e. fiskalen vid Svea hovrätt Karl Olof Riben att tillsvidare under tiden 1 april 1936—31 mars 1939 vara vattenrättssekreterare vid Söderbygdens vattendomstol.

 

    Rådhusrätterna. K. M:t har
    20 mars 1936 till borgmästare i Umeå fr. o. m. 1 april 1936 utnämnt e. revisionssekreteraren assessorn i Svea hovrätt Gudmund Welinder;
    27 mars 1936 till rådman i Stockholm utnämnt förste assessorn vid Stockholms rådhusrätt Carl Fredrik Sandell.
    Vid Stockholms rådhusrätt har överståthållarämbetet från och med 1 jan. 1936 t. v. placerat: rådmannen A. Nordlöf såsom ordf. å tredje avdelningen (förut ordf. å sjunde avdelningen); rådmannen K. Masreliez såsom ordf. å sjunde avdelningen (förut v. ordf. å samma avdelning); rådmannen F. Trotzig såsom v. ordf. å sjunde avdelningen (förut v. ordf. å tredje avdelningen); samt rådmannen G. A. Rising såsom v. ordf. å tredje avdelningen (förut tredje rådman å andra avdelningen).

 

    De juridiska fakulteterna. Juris doktorn Carsten Welinder, yst., förordnades 22 jan. 1936 till docent i finansvetenskap vid Lunds universitet. Welinder disputerade under föregående år å en avhandling med titeln »Kommunala avgifter i de svenska städernas hushållning, särskilt med hänsyn till den kommunala affärsverksamheten» och har dessutom publicerat ett par smärre uppsatser (jfr vidare notisen om juridiska examina årg. 1935 s. 517).
    Stockholms högskolas styrelse har 5 okt. 1935 utnämnt kanslirådet i utrikesdepartementet Torsten Gihl till docent i folkrätt vid högskolan. Gihl, som är född 6 jan. 1889, disputerade för filosofie doktorsgraden 1913 och avlade juris kandidatexamen 1918. Hans huvudarbete på folkrättens område är den på offentligt uppdrag verkställda utredningen »Gränsen för Sveriges territorialvatten. I. Gränsen mellan Sveriges territorialvatten och det fria havet» (1930).

 

    Placeringslistan. Den av riksmarskalksämbetet utgivna placeringslistan, som ersatt forna tiders rangrulla, innehåller i sin nyss utkomna sista upplaga ett par nyheter beträffande domstolarna. I klass 2 (generaler, presidenter) hava placerats högsta domstolens och regeringsrättens äldsta ledamöter, vilka tidigare stått bland övriga justitieråd och regeringsråd i klass 3 (generallöjtnanter). Ordförandena å hovrätternas divisioner hava uppflyttats från klass 9 till klass 8 (överstar, överdirektörer). Klass 9 upptager två avdelningar, den första hittills omfattande allenast revisionssekreterarna och den andra utgörande den allmänna rådsklassen (hovrättsråd, kansliråd etc.). Från andra avdelningen till första hava uppflyttats vice ordförandena å hovrätternas divisioner i tur efter utnämning till hovrättsråd. Revisionssekreterare som hädanefter utnämnas stanna i andra avdelningen.