Arvelovgivningen i Danmark. Paa justitsministeriets foranledning er der nedsat en kommission for »at overveje spørgsmaalene om en revision af de gældende regler om arv og uskiftet bo, herunder spørgsmaalet om særlige arveregler for faste ejendomme, samt de særlige retsregler vedrørende borteblevne personer og eventuelt at udarbejde forslag til forandring i lovgivningen paa de anførte omraader». Kommissionens formand er professor, dr.juris O. A. Borum.                                                                                                  

Fh.

 

    "Los jurados mixtos„ i Spanien. I motsats till vad fallet är hos oss är i Spanien förhållandet mellan arbetare och arbetsgivare ingående reglerat av myndigheterna, och härvidlag spela »los jurados mixtos», den blandade juryn, en framträdande roll. Denna institution har fått sin slutliga utformning i en förordning av den 29 augusti 1935. De spanska företagen äro indelade i 24 olika klasser allt efter den näring, de bedriva, t. ex. fiske, åkerbruk, byggnadsindustri, bank- och försäkringsväsende. För varje klass finnes i var och en av Spaniens 49 provinser en blandad jury, bestående av en neutral ordförande, två till sex arbetarerepresentanter och lika många arbetsgivarerepresentanter. Ordföranden utses av arbetsministeriet. Representanterna väljas av å ena sidan fackföreningarna, å andra sidan arbetsgivareorganisationerna resp. de enskilda företagen. Skulle någondera sidan icke utse några representanter, gör arbetsministeriet det i dess ställe. — Den blandade juryns uppgifter äro i huvudsak följande: 1) att för motsvarande näringsgren i provinsen bestämma allmänna villkor för arbetets reglering, löner, arbetstid, övertidsarbete, former och förutsättningar för arbetares avskedande m. m.; 2) att förekomma resp. bilägga kollektiva tvister mellan arbetare och arbetsgivare; 3) att döma mellan arbetsgivare och enskilda arbetare i tvister, som härröra från arbetsavtalet eller som ha sitt ursprung i olycksfall i arbetet.
    När los jurados mixtos handlägga frågor om allmänna normer för arbetet, fattas beslut med enkel majoritet bland representanterna. Ordföranden deltar ej i omröstningen. Kan majoritet ej uppnås, vilket givetvis är ett mycket vanligt fall, tillkommer det arbetsministeriet att besluta efter hörande av ett arbetsråd, som består av representanter för arbetare och arbetsgivare. —I Spanien är det belagt med straff att börja strejk eller lockout utan att ha underrättat den blandade juryn viss tid i förväg: åtta dagar, då det rör sig om elektriskt ljus, vatten, järnvägar, sjukvård; tjugofyra timmar, då ingafunda mentala samhällsintressen stå på spel. Vid tvister av kollektiv natur skall juryn i första hand försöka åstadkomma förlikning mellan parterna eller förmå dem att underkasta sig skiljedom. Misslyckas detta, har juryn att formulera ett bestämt uttalande, hur den anser att tvisten bör biläggas.

FRÅN FRÄMMANDE RÄTT. 379Detta uttalande underställes arbetsministeriet, som låter publicera det om så befinnes lämpligt. — Vad slutligen civilrättsliga tvister angående lön, avskedande o. dyl. beträffar, fungera los jurados mixtos vid behandlandet av dessa helt och hållet som domstol.
    Den blandade juryns beslut i fråga om allmänna normer kunna överklagas hos arbetsministeriet, som beslutar efter arbetsrådets hörande. Domar i tvister mellan arbetare och arbetsgivare kunna enligt förordningen i allmänhet överklagas hos en central arbetsdomstol, som skall upprättas i Madrid. I mål, där det rör sig om mer än 5,000 pesetas, kunna denna domstols beslut vidare överklagas hos högsta domstolens sociala kammare, som dock granskar domen endast ur synpunkten av underdomstolarnas kompetens, iakttagande av föreskrivna former samt riktiga rättstillämpning.

Per Zethelius.