L'Académie de droit international i Haag. Bland de föreläsningar, som hållas vid akademien sommaren 1936, märkas under perioden 6—31 juli följande: Règles générales du droit de la paix (prof. Basdevant från Paris), Les frontières, étude de géographie politique (prof. Ancel från Paris), Les accords internationaux concernant les doubles impositions et l'évasion fiscale (prof. Bühler från Münster), Les détroits danois au point de vue international (advokaten Brüel från Köpenhamn) samt Le problème de l'agression (Greklands minister i Paris Politis). Under perioden 3—28 augusti givas bl. a. följande föreläsningar: Règles générales du droit de la paix (prof. Brierly från Oxford), Le contrôle des Cours Suprémes sur l'application des lois étrangères (prof. Lewald från Basel), Le »gold-standard» et son avenir dans les rapports internationaux (prof. Canina från Pavia), Fondement et portée du caractère obligatoire des engagements internationaux (folkförbundets biträdande generalsekreterare Pilotti) samt Le Japon et la paix en Asie (prof. Hindmarsh från Harvard College).

 

    Linthicumstiftelsens prisämne för år 1937. The Charles Clarence Linthicum Foundation, bildad till minne av den framstående, år 1916 avlidne amerikanske patenträttsspecialisten Linthicum, har till syfte att främja forskning och undervisning inom patent-, varumärkes- och författarrätt samt andra avsnitt av juridiken, som ha betydelse för utveckling av handel, industri och samfärdsel. Stiftelsen utdelar bl. a. årligen pris för förtjänstfulla avhandlingar rörande olika utsatta prisämnen.
    Nyligen har juridiska fakulteten vid Northwestern University i Chicago, som förvaltar stiftelsens medel, såsom prisämne för 1937 fastställt »Bortfraktarens ansvarighet i nationell och internationell luftsamfärdsel, innefattande ansvarigheten gentemot passagerare, befraktare och andra för person- och egendomsskador» (Carrier Liability in National and International Air Commerce etc.). Första pris är ettusen dollars och en bronsmedalj; högst fem andra pris med hedersomnämnande om vardera 100 dollars utdelas vidare. Tävlingen står öppen för advokater, akademiska lärare, juris studerande, auktoriserade patentombud (patent agents or attorneys) och högre statstjänstemän (members of a government staff) i alla länder. Manuskripten skola ha inkommit till The Linthicum Foundation, Northwestern University Law School, Mc Kinloch Campus, 357 East Chicago Avenue, Chicago, Illinois, senast den 1 mars 1937. Även förut publicerade arbeten kunna insändas. Bedömningen verkställes av fakulteten. De ytterligare villkoren för tävlingen framgå av en broschyr, som finnes tillgänglig å redaktionen, Rosenbad 2, 4 tr., Sthm.

 

    Sveriges Advokatsamfunds årsmöte hölls fredagen den 5 juni 1936 i Läkarsällskapets lokaler i Stockholm. Vid sammanträdet voro närmare 300 ledamöter närvarande eller representerade.

392 NOTISER.    Till ordf. i styrelsen omvaldes hr Axel Forssman, Göteborg. Till v. ordf. efter hr Lundqvist, som undanbett sig återval till denna post, utsågs hr Eliel Löfgren, Stockholm. Till övriga ledamöter av styrelsen utsågos hrr Georg Bodén, Göteborg, Emil Henriques, Stockholm, Birger Kjellson, Sundsvall, Julius Lindström, Katrineholm, Carl Lundqvist, Stockholm, Birger Melin, Göteborg, Axel Roos, Malmö, Yngve Schartau, Stockholm, och Holger Wiklund, Uppsala. Styrelsesuppleanter blevo hrr Bertil Ahrnborg, Thure Essén, Yngve Häckner, Göran Kalling, Alf Lindahl och Olle Ohlsén, Stockholm samt Curt Ekdahl, Gävle, Karl Hillgård, Halmstad, och Lennart Jacobsson, Malmö.
    Samfundet beslöt i huvudsak antaga ett av styrelsen framlagt förslag till nya stadgar.