Arbetsdomstolen. K. M:t har 11 sept. 1936 förordnat revisionssekreteraren Johan Hagander att t. o. m. 31 dec. 1937 vara ledamot, tillika vice ordf., i arbetsdomstolen.

 

    Hovrättsjuristers tjänstgöring i rådhusrätter. Följande extra fiskaler och fiskalsaspiranter från hovrätterna hava under sommaren 1936 uppehållit vikariatsförordnanden vid rådhusrätter i nedannämnda städer:
    från Svea hovrätt: e. fiskalerna Å. Thorell (Sundsvall), N. Karell (Luleå och Västerås), A. Brusén (Örebro), I. Weijdenhajn (Uppsala och Västerås), G. Hagströmer (Nyköping), B. Sandegren (Eskilstuna), A. Ribbing (Västerås), E. Leijonhufvud (Västerås), I. Ahlström (Östersund och Karlstad), B. Höglund (Härnösand) och G. von Euler (Uppsala) samt fiskalsaspiranterna L. Munck af Rosenschöld (Sigtuna), E. Weiss (Lindesberg), S. Petrén (Trosa) och W. von Schéele (Askersund); av dessa förordnanden äro ett i Karlstad, ett i Örebro och tre i Västerås fortfarande tillsvidare gällande;
    från Göta horätt: e. fiskalerna Y. Söderlund (Norrköping), B. Beskow (Borås), C.-I. Lefvander (Linköping), S. Ruhe (Halmstad), U. Nilsson (Borås), B. N-son Dag och G. Carlbom (Jönköping), N. Baumgardt (Jönköping och Borås) samt fiskalsaspiranten B. Höijer (Falköping och Laholm);
    från hovrätten över Skåne och Blekinge: e. o. fiskalerna T. Norell och H. G. Andersson (Trälleborg), e. fiskalen I. Bodewall (Landskrona) samt fiskalsaspiranterna A. Lenander och I. Bladh (Hälsingborg), Y. Linder (Trälleborg och Malmö), S. Pontén (Malmö), O. Hegrelius (Kristianstad) och S. Holmström (Ängelholm); e. fiskalen B. Johannesson uppehåller sedan d. 28jan. 1936 borgmästartjänsten i Ronneby och e. o. fiskalen K. Larsson innehar under hösten 1936 förordnande som e. o. assessor vid rådhusrätten i Hälsingborg.

 

    Professuren i romersk rätt och rättshistoria i Lund. Såsom redan förut meddelats (s. 394) har till innehavare av denna professur utnämnts docenten Jan Eric Almquist.
    Prof. Almquist är född d. 16 okt. 1894, avlade i dec. 1915 fil. kand.ex. och i sept. 1919 jur. kand.ex. i Uppsala, fullgjorde tingstjänstgöring 1919—22 och tjänstgjorde därefter i Svea hovrätt, avlade juris licentiatexamen i Uppsala i sept. 1923, disputerade därstädes för juris doktorsgrad d. 20 okt. 1923, förordnades till docent i rättshistoria vid universitetet i Uppsala d. 27 okt. 1923, promoverades till juris doktor d. 31 maj 1924 samt innehade under olika tider åren 1924—36 förordnanden att uppehålla professurerna i rättshistoria, speciell privaträtt och processrätt.
    Almquist har publicerat, förutom åtskilliga tidskriftsuppsatser, i huvudsak följande arbeten: »Det processuella förfarandet vid ägotvist. Studier över Jordabalkens 14 och 15 kapitel» (ak. avh. 1923), »Den s. k. mellersta lagens bestämmelser om istadarätt» (1924), »Tidelagsbrottet. En straffrätts-historisk studie» (1926), »Vår äldsta kommentar till landslagen» (1927), »Studier i svensk jordrätt» I—III (1928), »Om ärftlig besittningsrätt till jord före det sjuttonde seklets slut» (1929), »1485 års s. k. förordning om malmberg och dess betydelse för rättsutvecklingen» (1929), »Innebörden av 36 och 49 §§ i gällande gruvstadga» (1929), »Kommentar till 1884 års gruvstadga» (1930), »Den moderna romanistikens betydelse för studiet av romersk rätt» (1932), »Det sakrättsliga momentet i den klassiska jurisprudensens vektigalrättsbegrepp» (1932), »Strödda bidrag till familjerättens historia» (1932), »Förarbeten till Sveriges rikes lag 1666—1686» (1933), »Johan Stiernhöök och den yttre laghistorien. En rätts-historiografisk studie» (1934), »Studier rörande Senatus consultum Macedonianum» (1935).