Nordisk Tidsskrift for Strafferet. I tredje häftet redogör kanslirådet HJALMAR NYMAN för de svenska lagförslagen om verkställighet och förvandling av bötesstraff samt angående alkoholistfängelse och ändringar i straffskalorna, medan hovrättsassessorn THOMAS MUNCK AF ROSENSCHÖLD redogör för avskaffandet av påföljd enligt 2: 19 SL m. fl. påföljder. Häftet innehåller vidare bl. a. en mycket instruktiv artikel av cand. jur. ADAM JACOBI om straffrättens utveckling i Tyskland under den nationalsocialistiska regimen.

I. S.

 

    Nordisk Tidsskrift for International Ret. Acta scandinavica juris gentium. Av årgång 1936 av denna tidskrift har utkommit h. 1 och dubbelhäftet 2—3. I serien av norska Nobelinstitutets föreläsningar publiceras med början i h. 1 jur. dr. A. RÆSTADS föreläsningar över »Statssuverenitet og folkeret». Förf. redogör för de olika betydelser som inläggas i uttrycket »suveränitet». Som bekant ha många nyare författare velat förvisa begreppet »suveränitet» ur folkrätten; dr. Ræstad anser det emellertid böra bibehållas; han framhåller, att det bl. a. vidmakthålles genom de små staternas intresse av att den till »suveräniteten» anknutna internationella jämlikheten icke skall gå till spillo. I h. 1 märkes dessutom en artikel av prof. E. GIRAUD »Sovjetruslands Optagelse i Folkeforbundet», vari redogöres för den procedur, som vid detta tillfälle kom till användning, under jämförelse med förbundsaktens regler och det vid nya medlemmars upptagande i Nationernas förbund vanligen tillämpade förfaringssättet, samt en artikel av hovrättsassessorn E. HAGBERGH »Den föreslagna rättsliga regleringen av passagerarebefordran till sjöss och vid lufttrafik», vari redogöres för de nordiska sjölagstiftningskommittéernas förslag och den i Warschau 1929 avslutade konventionens om internationell luftbefordran bestämmelser i vad de angå passagerarebefordran. I avdelningen »Acta scandinavica juris gentium» av h. 1 lägger man särskilt märke till prof. J. L. BRIERLYS i Köpenhamn hållna föredrag »The Rule of Law in International Society», ett av den utmärkte engelske folkrättslärde med lysande framställningskonst format inlägg för rättens herravälde på det internationella området; föredragshållaren vänder sig dock tillika med en viss skepsis mot en del överdrivna förhoppningar med avseende på folkrättens kodifikation och upprättandet av en internationell »överstat».
    I h. 2—3 publiceras — förutom fortsättningen och slutet på dr. RÆSTADS ovannämnda föreläsningar om statssuveräniteten — de av Finlands minister i

TIDSKRIFTSÖVERSIKT. 529Stockholm, dr. RAFAEL ERICH, vid Iohnsoninstitutet i november 1935 hållna föreläsningarna över ämnet »Några folkrättsliga synpunkter hänförande sig till sanktionsproblemet». Envoyéen Erich belyser däri sanktionsproblemets behandling under Nationernas Förbunds hela tillvaro, försöken att utbygga förbundsaktens bestämmelser med nya säkerhetsgarantier och att bestämma angriparen o. s. v., och berör slutligen frågan om säkerhetssystemets lämpligaste utformning för framtiden, varvid han särskilt uppehåller sig vid tanken på upprättande av regionala avtal om ömsesidigt bistånd. Ett bidrag till denaldrig vilande diskussionen om folkrättens principfrågor — här närmast frågan om förhållandet mellan internationell och intern rätt — lämnar prof. KAARLO KAIRA i uppsatsen »Om den direkta rättsverkan samt om verkställighet av statsfördrag». På detta ämnesområde ha två uppfattningar brutit sig mot varandra, den dualistiska, representerad främst av Triepel och på sistone av G. A. Walz, och den monistiska, vars främste representant är Kelsen. Prof. Kaira ansluter sig närmast till den monistiska uppfattningen, som här dock motiveras på ett självständigt, från Kelsen avvikande sätt. Den förmedlande länken mellan den internationella och den interna rätten är enligt Kaira statsorganen, eller här närmare bestämt det statsorgan, som det åligger att bringa traktaterna till verkställighet. Detta statsorgan är enligt Kaira omedelbart bundet av den å statens vägnar ingångna traktaten. Utrikesrådet F. MALMAR refererar svenska domar berörande den internationella privaträtten.
    De utkomna häftena innehålla som vanligt översikter över aktuella internationella frågor, varibland särskilt märkas redogörelser av prof. AXEL MØLLER för Tysklands brytning av Locarnofördraget och för den italiensk-abessinskakonflikten och av tidskriftens utgivare, dr. ERIK BRÜEL för den som bekant i Danmark nyligen aktualiserade frågan om gifta kvinnliga beskickningschefers ställning, samt vidare litteraturrecensioner o. s. v.

T. G—l.