Nordisk Tidsskrift for International Ret. (Acta scandinavica juris gentium). Denna tidskrift har utkommit med ett dubbelhäfte (1935: 2—3), vilket inledes med dr A. RAESTADS vid norska Nobelinstitutet hållna föreläsningar över ämnet »Internasjonal anerkjennelse av nye stater og regjeringer». Ämnet behandlas synnerligen grundligt i belysning av statspraxis, och ett förslag till regler, som 1932 utarbetades av ett underutskott av Institut de Droit International, underkastas en tämligen skarp kritik; i fråga om det omstridda spörsmålet om erkännandets konstitutiva eller deklaratoriska karaktär intager Raestad en förmedlande ståndpunkt. Tidskriftens utgivare E. BRÜEL behandlar frågan om »Lillebæltsbroen og Folkeretten»; förf. hävdar, att bron med hänsyn till Lilla Bälts egenskap av internationell genomfartsled borde byggts med så stor segelfri höjd, att även fartyg med mycket hög rigg kunnat passera därunder (42 m.), och gör gällande, att vissa risker särskilt under krig skulle föreligga därigenom att bron fått en höjd av endast 33 m. Vidare märkes en artikel av K. STRANDGAARD om »Sørettens internationalisering»; förf. belyser med exempel den praktiska nödvändigheten av att sjörätten blir internationell, och framhåller starkt, att domstolspraxis och den nationella sjölagstiftningen i olika länder bör taga hänsyn till detta förhållande. Dommeren i Oslo Byrett, C. KRUSE-JENSEN, refererar norska rättsfall berörande den internationella privaträtten. I Acta scandinavica juris gentium förekommer jämte översättningar till främmande språk av artiklar, som i nordisk språkdräkt varit införda i tidskriften, en

TIDSKRIFTSÖVERSIKT. 57artikel av docenten i Kiel HERMANN J. HELD: »Vorbehalt und Verweisung im deutschen internationalen Privatrecht», vari privatinternationellrättsliga principfrågor belysas ur synpunkten av den nya rättsåskådning, som man för närvarande söker utbilda i Tyskland. — Tidskriften innehåller dessutom som vanligt översikter av tilldragelser på det internationella området, bl. a. av prof. A. MØLLER rörande italiensk-abessinska konflikten och Nationernas förbunds råds behandling av Tysklands ensidiga frånträdande av Versaillesfredens avrustningsbestämmelser.

T. G—l.