Nyare banklagstiftning i U. S. A. I Nordamerikas Förenta Stater förekomma som bekant två olika slag av affärsbanker. »State banks» äro oktrojerade av de enskilda staternas regeringar, övervakas av dessas organ och driva sin verksamhet i enlighet med den för vederbörande stat gällande lagstiftningen. »National banks» åter hava fått sina oktrojer av Förenta Staternas regering. Enligt den allmänna amerikanska banklagen, Federal Reserve act, tillkommen 1913, tillhöra dessa sistnämnda den organisation, som är känd under beteckningen »Federal Reserve System», inom vilken de utgöra bottenskiktet. Till denna organisation hava emellertid på grund av särskilda lagstiftningsförhållanden även anslutit sig vissa state banks. Över dessa till organisationen hörande banker stå inom densamma tolv regionala banker, Federal Reserve banks, med bland annat vissa kontrollerande uppgifter, och organisationens topporgan har intill helt nyligen utgjorts av The Federal Reserve Board.
    Vid tiden för presidenten Roosevelts tillträdande av sitt ämbete ansågos de rådande penninge- och kreditförhållandena påkalla en centralisering av kontrollen över och ett stärkande av kredit- och bankväsendet. I sådant syfte tillkom 1933 års Banking Act, varigenom omfattande ändringar ägde rum i den äldre banklagen. En av de mera betydande nyheterna var införandet av försäkring av bankinsättningar av viss storlek. Denna försäkringsverksamhet skulle omhänderhavas av ett särskilt försäkringsinstitut, som emellertid icke skulle äga att lämna försäkring åt andra banker än national banks och sådana state banks, som vore anslutna till Federal Reserve System. Genom denna inskränkning avsåg man att till anslutning locka utanför organisationen stående state banks, vilka eljest kunde riskera att av allmänheten anses erbjuda mindre säkerhet än de försäkrade bankerna.
    Under nästlidet år har banklagen genom 1935 års Banking Act ånyo blivit i väsentliga delar omarbetad.

 

36 — Svensk Juristtidning 1936.

562 MEDDELANDEN FRÅN FRÄMMANDE RÄTT.    De tidigare, i vissa delar temporära, bestämmelserna om insättningsförsäkring hava ersatts av nya av permanent art. Dittills hade försäkringen i huvudsak gällt för en insättares sammanlagda tillgodohavande hos en bank intill $ 10,000, men denna gräns sänktes nu till $ 5,000. Under det att tidigare staten, Federal Reserve banks — de regionala bankerna — och de försäkrade bankerna voro aktieägare i det särskilt inrättade försäkringsinstitutet, skall enligt de nya bestämmelserna de sistberörda bankernas delägarskap upphöra och deras aktier inlösas. De försäkrade bankerna hava i stället ålagts att till institutet lämna bidrag, utgående med 1/12 % å sammanlagda beloppet av insättningarna — sålunda inberäknat insättningar, vilka på grund av sin storlek icke äro föremål för försäkring. Aktierna medföra varken rösträtt eller rätt till utdelning. Den beslutande myndigheten ligger i händerna på institutets styrelse bestående av The Comptroller of The Currency (bankinspektören) samt två av Förenta Staternas president med senatens godkännande för sex år utsedda medlemmar. Styrelsen har vittgående befogenheter gent emot de försäkrade bankerna, t. ex. att verkställa undersökning av en bank för utrönande av dess solvens och rätt att, om så erfordras, stänga en bank. Beträffande en sålunda stängd bank har det tillagts institutet befogenhet och i vissa fall skyldighet att såsom receiver (likvidator) verkställa avvecklingen. Efter 1941 kan en state bank med sammanlagda insättningar å merän $ 1,000,000 icke erhålla eller få behålla redan erhållen insättningsförsäkring utan att den blivit medlem av Federal Reserve System. Genom denna tvingande bestämmelse har åsyftats att åstadkomma en utvidgning av Federal Reserve System och därmed en större enhetlighet i det amerikanska affärsbanksväsendet.
    1935 års Banking Act har även i den federala banklagstiftningen infört nya delvis skärpta bestämmelser av teknisk art. Jämväl i organisatoriskt hänseende hava vissa nyheter tillkommit. Bl. a. har sålunda Federal Reserve Board undergått den ändringen, att finansministerns och bankinspektörens tidigare ex-officio-medlemskap upphört, i samband varmed organets namn ändrats till Board of Governors of the Federal Reserve System. Governors skola utses av presidenten med senatens godkännande för en tid av fjorton år.

Albert Tondén.