Juridisk Tidsskrift (1935 h. 8). Cand. jur. P. M. SACHS redogör i en mindre men likväl innehållsrik uppsats, betitlad »Politiske Forbrydelser», klart och instruktivt för de särskilda hänsyn som göra sig gällande vid statsmaktens ställningstagande till de s. k. politiska brotten. Ämnet har fått en ökad aktualitet genom de senaste årens politiska våldsdåd, bland vilka förf. särskilt framhåller mordet på Dolfuss och attentatet i Marseille. Under intrycket av sistnämnda händelser har också Nationernas förbund sett sig föranlåtet att vidtaga åtgärder för att få till stånd en klar avgränsning av begreppet politisk förbrytelse, en fråga, som även stått på dagordningen under den i Köpenhamn 1935 hållna 6:e internationella konferensen »pour l'unification du droit pénal» (jfr SvJT 1935 s. 510). Förf. redogör bl. a. för den olika inställningen till de politiska brotten i diktaturstaterna och i de länder, där den rådande samhällsuppfattningen alltjämt bär en demokratisk prägel. Uppsatsen avslutas med en redogörelse för en vid den nämnda internationella konferensen antagen resolution, som visar att man bland ledande kriminalister i allmänhet väl icke är benägen att ansluta sig till den i diktaturländerna rådande uppfattningen angående de politiska förbrytelserna men att konferensens flertal dock ansett, att statsmakternas hävdvunna, av en liberal samhällsåskådning präglade sätt att behandlade politiska förbrytelserna borde i väsentliga avseenden modifieras. Ämnets beskaffenhet torde medföra, att uppsatsen bör kunna påräkna intresse även bland svenska läsare.

N. D—n.

 

    Tidskrift, utg. av Juridiska föreningen i Finland (1935 h. 5). Häftet upptages till större delen av en avhandling av prof. O. HJ. GRANFELT om »straffverkställigheten». I övrigt förekommer särskilt ett varumärkesrättsligt bidragav E. FINNILÄ.

 Hj. Kgn.