Försvarsdepartementet. K. M:t har 23 okt. 1936 till statssekreterare i försvarsdepartementet fr. o. m. 1 nov. 1936 förordnat t. f. statssekreteraren i kommunikationsdepartementet, expeditionschefen i försvarsdepartementet, hovrättsrådet i Svea hovrätt Tage Wärn, ävensom s. d. till Wärns efterträdare såsom expeditionschef i departementet förordnat t. f. expeditionschefen därstädes, krigsrådet i arméförvaltningen Eric Sverne.

 

    Socialdepartementet. Chefen för socialdepartementet har
    9 okt. 1936, med stöd av K. M:ts bemyndigande, uppdragit åt assessorn i Svea hovrätt Herman Zetterberg att under en tid av högst sex veckor biträda befolkningskommissionen vid den lagtekniska granskningen avvissa författningsförslag;
    13 nov. 1936, med stöd av K. M:ts bemyndigande, förordnat t. f. revisionssekreteraren Carl Davidsson att vara sekreterare åt inom departementet tillkallade sakkunniga för utredning rörande en ur enhetliga synpunkter planlagd, utvidgad livsmedelslagstiftning.

 

    Kommunikationsdepartementet. Chefen för kommunikationsdepartementet har 19 sept. 1936, med stöd av K. M:ts bemyndigande, förordnat assessorn i Svea hovrätt Gunnar Danielson att vara sekreterare åt inom departementet tillkallade sakkunniga för verkställande av utredning rörande erforderliga åtgärder för ett ändamålsenligt ordnande av den yrkesmässiga automobiltrafiken.

 

    Jordbruksdepartementet. K. M:t har 19 sept. 1936 uppdragit åt assessorn i Svea hovrätt Olof Söderström att tills vidare inom jordbruksdepartementet biträda med de utredningsuppdrag som av departementschefen till honom överlämnades.

 

    M. O. Sedan militieombudsmannen Torsten Petersson utnämnts till generallotsdirektör och militieombudsmannens suppleant revisionssekreteraren Johan Hagander förordnats till vice ordförande i arbetsdomstolen (se SvJT 1936 s. 480), ha de avsagt sig uppdragen att vara militieombudsman resp. suppleant för denne. Till militieombudsman från 1 dec. 1936 har därefter utsetts byråchefen vid militieombudsmansexpeditionen Sture Centerwall och till hans suppleant byråchefen för lagärenden i justitiedepartementet hovrättsrådet Carl Gustaf Hellquist.

 

    Hovrätterna. K. M:t har
    13 nov. 1936 till assessor i Göta hovrätt förordnat adjungerade ledamoten i hovrätten Gunnar Bogren;
    20 nov. 1936 till president i hovrätten för Övre Norrland fr. o. m. 1 dec. 1936 utnämnt förutvarande militieombudsmannen hovrättsrådet i Svea hovrätt Holger Elliot.

 

    Häradsrätterna. K. M:t har
    23 okt. 1936 förklarat att den för häradshövdingen i Medelsta domsaga Carl Söderström utfärdade fullmakten skall fr. o. m. 1 jan. 1937 avse häradshövdingämbetet i Östra och Medelsta domsaga;
    20 nov. 1936 till häradshövding i Gudhems och Kåkinds domsaga fr. o. m. 15 dec. 1936 utnämnt hovrättsrådet i Svea hovrätt Olof Odencrants.

 

    Rådhusrätterna. Göteborgs magistrat har 31 okt. 1936 utnämnt amanuensen vid Göteborgs rådhusrätt Tore Eneroth till assessor i rådhusrätten.
    K. M:t har 13 nov. 1936 till rådman i Stockholm utnämnt förste assessorn vid Stockholms rådhusrätt Halvar Lech.