Ny tingskungörelse. Kungörelsen d. 18 okt. 1935 om häradsrätternastingsställen och tingsordningar (SFS nr 541), som trätt i kraft vid årsskiftet, innehåller de kompletterande föreskrifter till lagen d. 8 mars 1935 med vissa bestämmelser om häradsting (SFS nr 60), vilka det ankommer på Konungen att meddela, samt ger därjämte bestämmelser om årliga antalet sammanträden med tremansnämnd och tiden för dylika sammanträden m. m. I den nya kungörelsen har även företagits en allmän justering av domsagors och tingslags namn. Genom kungörelsen ha upphävts kungörelserna d. 20 okt. 1933 (SFS nr 583 o. 585) som nu reglera sammanträdesturerna samt kungörelsen samma dag (SFS nr 586) ang. tingssammanträden med tremansnämnd.
    Bestämmelserna om tingsställen, årligt antal allmänna sammanträden, sammanträdesturer, årligt antal sammanträden med tremansnämnd samt tider för sistnämnda sammanträden ha i kungörelsen för vinnande av större överskådlighet så långt möjligt varit sammanförts i en tabell. De särskilda be-

NOTISER. 69stämmelser som blivit erforderliga beträffande tiderna för allmänna sammanträden i de tingslag, i vilka ingen av de i 1 § lagen med vissa bestämmelser om häradsting angivna huvudtyperna av sammanträdesturer (40, 20,10 eller 5 sammanträden årligen) skall tillämpas, ävensom betr. tiderna för sammanträden med tremansnämnd, där sådana skola hållas å annan tid än under sommarferierna, ang. de allmänna sammanträdenas fördelning å tingsställena i tingslag med mer än ett tingsställe samt ang. särskilda sammanträdesorter för tremansting m. m. äro meddelade efter tabellen. I denna har av praktiska skäl intagits uppgift å domsagornas nuvarande kansliorter.
    Justeringen av domsagors och tingslags benämning har främst åsyftat vinnande av större konsekvens, korthet och uniformitet. Benämningen »härad» har genomgående utmönstrats, då häradet såsom sådant ju icke längre är rättskipningsenhet. Där »härad» hittills stått i betydelsen av tingslag har det ersatts med »tingslag». Motsvarande justering har skett betr. »sockenstingslag» och »bergslags tingslag», varigenom Gamla Norbergs bergslags tingslags häradsrätt erhållit ett åtminstone något kortare namn. Ur Hallands domsagornas namn har »läns» såsom överflödigt utmönstrats. Någon torde måhända med viss saknad erfara att Ölands-tingslagens gamla benämning »mot» av hänsyn till uniformiteten fått vika för »tingslag». De mera väsentliga namnändringarna äro få. Väster- och Öster-Rekarne härads tingslagheter numera Rekarne tingslag samt Njudungs domsagas båda tingslag Östra Njudungs tingslag och Västra Njudungs tingslag i stället för Östra resp. Västrahärads tingslag. Dessutom är att märka att Askimsdomsagans »Västra och Östra Hisings» förkortats till »Hisings» samt att Norra och Södra Tjustsdomsaga på motsvarande sätt fått den kortare benämningen Tjusts domsaga.
    De i kungörelsen angivna namnen på häradsrätternas tingsställen avvika i ett antal fall från de av SKARSTEDT i 1935 års lagedition meddelade utan att likväl detta förhållande avspeglar någon reell förändring. Då Degerforskyrkoby ersatts med Vindeln, Nysätra med Änäset och Rosenfors med Borgholm har detta skett för att åstadkomma överensstämmelse med ortens språkbruk, postverkets benämningar eller ändrad administrativ indelning o. s. v. Sunnervikens domsagas tingsställe skrives i den nya kungörelsen — i överensstämmelse med jordregistret — Kviström (hittills Kvistrum). Två gamla tingsställen, Byn och Ishult, ha utgått i samband med tingslagsregleringar. Anmärkas må även att Norra Möre härads tingsställe flyttats från Rockneby till Kalmar, att i Enångers tingslag Lugnet upphört att vara alternativt tingsställe jämte Enånger samt att i Södra Möre domsaga numera finnas två tingsställen i det att vartannat sammanträde hålles i den nyvordna staden Nybro och vartannat å det gamla tingsstället Vassmolösa.
    Det största intresset torde anknyta sig till bestämmelserna om årliga antalet allmänna sammanträden. Vid uppgörandet av de nya tingsordningarna har den principen följts att där ej omständigheterna till annat föranleda sammanträdenas antal skall vara minst tjugu om året i tingslag som ensamt utgör en domsaga och minst tio om året i tingslag som jämte ett annat bildar en domsaga. Åtskilliga förhållanden ha emellertid föranlett modifikationer i principen. Ett antal ett-tingslagsdomsagor ha bibehållits vid en ordning

70 NOTISER.med endast tio sammanträden beroende på antingen ringa målantal eller mer eller mindre aktuella regleringsfrågor. I en del fall har som bidragande orsak medverkat, att domarkansliet för närvarande ej är förlagt till tingsstället. I ett antal domsagor under Svea hovrätt med två tingslag har för ett av tingslagen, i en domsaga för båda tingslagen, på grund av ringa målantal, stora avstånd från kansliort till tingsställe o. s. v. bibehållits en ordning med allenastfem sammanträden årligen. För de domsagor som bestå av tre eller flera tingslag ha i ganska stor utsträckning särbestämmelser måst lämnas. Sålunda skall häradsrätten i sex av dessa domsagors tingslag sammanträda mindre än fem gånger årligen, nämligen i fyra tingslag tre gånger och i två tingslag två gånger. Följande tabell ger en översikt av tingsordningarna i domsagor med ett eller två tingslag enligt den nya kungörelsen till jämförelse med förhållandena 1935. 

Antal allmänna sammanträden jäml. KF 1872 resp. 1935 års lag Antal domsagor under Svea hovrätt under Göta hovrätt under Skånska hovrätten Summa1935 1936 1935 1936 1935 1936 1935 1936i domsagor med ett tingslag10 14 4 10 3 11 2 35 920 5 16 9 17 4 13 18 4640 3 3 2 2 — — 5 5i domsagor med två tingslag5 + 5 7 1 6 — — — 13 110 + 5 13 5 7 — — — 20 510 + 7 — — 2 — — — 2 —10 + 10 7 20 4 18 1 1 12 3915 + 5 1 — — — — — 1 —15+10 — 1 — — — — — 120 + 5 1 1 — — — — 1 120 + 20 — — 1 1 — — 1 130 (29) + 10 — — — — 1 1 1 1

 

    I fråga om sammanträdena med tremansnämnd innebära de nya bestämmelserna inga genomgripande förändringar om man bortser från den nya metoden för sammanträdestidernas fixering. Sammanlagda antalet tremansting har emellertid avsevärt reducerats eller från 179 år 1935 till 121, beroende dels på att de allmänna sammanträdenas antal undergått höjning och dels på att ett antal tremansting med begränsad kompetens (jfr 5 § kung. d. 20 okt. 1933 ang. tingssammanträden med tremansnämnd) avskaffats såsom i huvudsak betydelselösa efter inskrivningsreformens genomförande.

Bengt Lassen.