Juridisk Forening i Kobenhavn. I vinteren 1934—35 er der holdt følgende foredrag: dr juris C. Popp-Madsen »sigtedes adgang til sandhedsbevisi æresfornærmelsessager», prof. Knud Berlin »opløsningsret og parlamentarisme», dr. juris Alf Ross »eksstinktionsproblemer ved overdragelse af løsøre», dr. juris Sven Clausen »førsøg paa nogle synspunkter for en almindelig retslære», cand. juris Per Federspiel »det saakaldte lighedsprincip i den familieretlige lovgivning» og højesteretsdommer V. Topsøe-Jensen »den faste voldgiftsret gennem 25 aar».
    Ifølge den af foreningen udsente aarbog er medlemstallet c:a 550.         Fh.

 

    Juridiska Föreningen i Finland. Vid årsmötet d. 13 dec. återvaldes styrelsen i sin helhet. Till ny skattmästare valdes advokaten Lars Gestrin. Tidskriftens prenumerationspris fastställdes till 85 mark per år. Föreningens allmänna pris tilldelades jur. dr Alarik Hernberg, det Falckenska priset borgmästaren Erik Finnilä samt priset för tidskriftsuppsatser prof. O. Hj. Granfelt och stadsjuristen Einar Cavonius. Vid årsmötet höll jur. kand. Gunnar Palmgren ett föredrag över frågan: »Vilken inverkan har en av krig förorsakad prestationsomöjlighet på säljarens förpliktelse att avlämna godset.» Därjämte uttalades minnesord över justitierådet Allan Särkilahti (Serlachius), høiesteretsdomaren Larus Bjarnason och prof. Ch. Lyon-Caën.
    Föreningens medlemsantal är 789.

 

    Suomalainen Lakimiesten Yhdistys, Finlands finskspråkiga juristförening, hade årsmöte d. 19 dec. 1935. Överborgmästaren A. Tulenheimo höll minnestal över föreningens hedersmedlem, avlidne justitierådet Allan Särki-

NOTISER. 73lahti (Serlachius). Jur. kand. E. H. I. Tammios föredrag om kommunen som gäldenär gav anledning till livlig diskussion. Pris för litterär produktion tilldelades prof. T. Tarjanne, förvaltningsrådet Aarne Saarialho, jur. dr. Y. Hakulinen och jur. dr. V. Merikoski.
    Till ordf. i föreningen återvaldes prof. Bertil Sjöström och till v. ordf. prof. Kaarlo Kaira. Föreningens sekr. är yngre justitiesekreteraren N. A. Lang och dess skattmästare advokaten Lauri Norros. Till huvudredaktör för föreningens tidskrift »Lakimies» utsågs, i stället för justitierådet Särkilahti, justitierådet K. Kaila, och till dess redaktionssekreterare valdes jur. dr T. Tirkkonen.
    Föreningen har 802 medlemmar.