Försök med elektrisk ljud-upptagning i rättegång. I anslutning till den diskussion om protokollsföringen av domstolsförhandlingar, som följt på det i höstas vid Stockholms rådhusrätt handlagda första tryckfrihetsmålet efter den nya lagen, har på sista tiden gjorts försök med elektrisk ljudupptagning vid muntliga förhör i ett par av hovrätterna. Avsikten har varit att få utrönt huruvida och i vilken utsträckning den manuella memorialföringen skulle kunna tänkas ersatt eller kompletterad med teknisk sådan. De yttre omständigheterna vid försöken och de rön som därvid gjordes voro i huvudsak följande.
    Den apparatur som kom till användning var en dubbel telediphon till vilken anslutits en eller flera på dombordet placerade mikrofoner. Upplysningsvis må nämnas att telediphonen är en teknisk förbättring av Edisons dikteringsmaskin ediphonen; den akustiska registreringen av ljudet på den senare har på telediphonen ersatts av elektrisk registrering. Enligt den tekniska princip varpå telediphonen bygger skall denna kunna återgiva ett anförande med bibehållande av röstens personliga tonfall.
    Det av mikrofonen uppfångade ljudet registrerades å vaxcylindrar, vilka efter slutad upptagning i regel användes på två sätt: dels för repetering i rättssalen i en till telediphonen ansluten högtalare och dels för återgivning i en i ett angränsande skrivrum uppställd ediphoni och för utskrift på skrivmaskin. Under pågående förhandling manövrerades telediphonen av ordföranden medelst en vid dennes plats anbragt kontakt. Vid de tillfällen t. ex. då ordföranden läste upp utdrag av underrättens protokoll eller överlade med övriga ledamöter ävensom då det registrerade återgavs i högtalaren var telediphonen avstängd. Allt vad i övrigt yttrades av ordföranden, parter, advokater och vittnen upptogs av apparaten.
    I tekniskt hänseende må framhållas att de akustiska förhållandena spelade en viss roll för upptagningen. Denna försvårades i den mån akustiken var mer eller mindre dålig. Enligt vad närvarande tekniker upplyste skulle emellertid ifrågavarande olägenheter relativt lätt kunna avhjälpas.
    Ett svårt prov sattes apparaten på i ett mål vid avhörande av några personer, vilka icke endast talade ett utpräglat landsmål utan även voro psykiskt efterblivna och följaktligen svåra att förhöra. I ett annat mål var svaranden mycket ovillig att svara på ordförandens frågor, med påföljd att apparaten långa stunder arbetade utan att ett ord upptogs på cylindern. Att under sådana förhållanden maskinskriverskorna — trots att de i mikrofonhjälmar avlyssnade de vid förhören upptagna cylindrarna — hade mycket svårt att uppfatta vad som sagts och vem som gjort det ena eller andra uttalandet säger sig självt.

 

ERNST LECHE. 145Vad utskriften efter cylindrarna över huvud taget angår tog denna av naturliga skäl betydligt längre tid än den torde hava gjort, om skrivpersonalen i likhet med affärsanställda skriverskor varit van att skriva efter tekniska diktat. Under förutsättning att en cylinder innehåller vittnesmål eller partsanföranden på normalsvenska, skall enligt teknikernas beräkning en tränad maskinskriverska kunna hinna skriva ut cylindern på en tid av högst 30 minuter. Vid hovrättsförsöken tog utskriften i regel 1 timme eller längre tid.
    Såsom i det föregående omnämnts repeterades vittnesmålen i regel i högtalaren och de vidkändes utan kommentar. Någon uppläsning förekom ej vare sig av den efter cylindrarna verkställda utskriften eller av de memorialprotokoll, som fördes av en särskild protokollförare och, åtminstone delvis, av en ledamot å divisionen.
    Självfallet skulle det hava stridit mot principerna för svensk protokollsföring att hava låtit den efter cylindrarna verkställda utskriften obeskuren inflyta i hovrättens protokoll. Denna utskrift med dess — särskilt såvitt angår de spontant berättande vittnena — blandning av väsentliga och oväsentliga fakta, upprepningar, förtydliganden och språkliga underligheter kom i stället att i viss utsträckning utgöra råmaterialet för det slutliga protokollet. Vid uppsättandet av detta i ett mål av mera vidlyftig beskaffenhet gjordes sedermera en intressant jämförelse mellan nämnda utskrift och de manuella memorialprotokollen. Resultatet därav torde kunna sammanfattas sålunda, att det av en erfaren jurist förda memorialet icke kunde sägas vara underlägset ett på grundval av cylinderutskriften iordningställt protokoll; sistnämnda utskrift erbjöd däremot viktiga kompletteringsmöjligheter för en mindre rutinerad protokollsförares memorial.
    Såsom en fördel med den elektriska ljudupptagningen har särskilt framhållits det absolut exakta återgivandet av vittnesmål och partsutsagor. Emellertid har den nuvarande apparaturen ännu icke framstått såsom tillräckligt tekniskt fulländad för att kunna fylla sin uppgift vid en upptagning under mera ogynnsamma lokala eller personliga förhållanden. Även mot den begränsade möjligheten att under en uppspelning i högtalaren kunna vid behov omedelbart få en utsaga repeterad har erinran gjorts. Systemets användbarhet har jämväl för närvarande synts begränsad dels genom att apparaterna äro tämligen skrymmande och ömtåliga och därför icke lämpade för ofta återkommande transporter mellan olika tingsställen och dels på grund av att apparaterna ställa sig förhållandevis dyra i inköp. En fullständig telediphonutrustning för en domstols behov går för närvarande på cirka 10,000 kronor.
    Någon tidsvinst med avseende å rättegångsförhandlingarnas längd genom den elektriska upptagningen torde man icke kunna räkna med. Vare sig återgivande i högtalare eller uppläsning av cylinderutskrift förekommer, måste man sannolikt räkna med en tidsförlängning av upp till femtio procent. Denna uppväges emellertid av den i det föregående påpekade exaktheten i fråga om utsagor av parter, vittnen och sak-

146 FÖRSÖK MED ELEKTRISK LJUDUPPTAGNING I RÄTTEGÅNG.kunniga. Ett blandat protokollssystem, där den elektriska ljudupptagningen allenast kommer till användning i större mål eller mål, som tarva en särskilt noggrann bevisupptagning, och vid sidan av vanliga memorialanteckningar synes därför för närvarande vara tänkbart. Erinras må om stadgandet i 17 kap. 28 § rättegångsbalken att 'vittnensutsagor bör domaren noga uppskriva låta, och i parternas åhöro uppläsa'. Med hänsyn till denna bestämmelse torde den elektriska ljudupptagningen lämpligen böra komma till användning i den formen, att den efter cylindern verkställda utskriften av ett vittnesmål uppläses i relevanta delar för vittnet, varefter vittnesmålet i det skick det vidkänts får inflyta i protokollet.

    Enligt vad som inhämtats komma liknande försök att fortsätta vid olika underrätter. Sålunda kommer i dagarna en telediphonanläggning att provisoriskt installeras vid en häradsrätt i Norrland för att där brukas under 1—2 månader framåt. Dessa nya försök hava förberetts genom att skrivpersonalen å domsagans kansli under den senaste månaden övats i att verkställa utskrift efter ediphondiktat.

Ernst Leche.