Högsta domstolens arbetsbalans. Vid utgången av år 1937 utgjorde antalet balanserade mål hos Högsta domstolen 507, därav 307 revisionsmål och 200 besvärsmål. I jämförelse med året därförut, då antalet balanserade mål uppgick till 687, har balansen nedgått med 180 mål.

NOTISER. 167    Balansen har sålunda under föregående år nedbringats i den utsträckning, som ansetts lämplig för arbetets jämna gång i nedre justitierevisionen. Under förutsättning, att antalet inkommande mål varken kvantitativt eller kvalitativt kommer att undergå någon avsevärd ökning, lärer man kunna utgå från att för framtiden väntetiden för ett måls avgörande av Högsta domstolen kommer att utgöra omkring ett år. Av de under år 1936 till nedre justitierevisionen inkomna cirka 1,100 målen återstodo vid 1937 års utgång ej fullt 100.
    Av stor betydelse för en ändamålsenlig fördelning och rationalisering av arbetet inom nedre justitierevisionen ha såväl det ökade anslaget till extrarevisionssekreterare som ock de under föregående år vidtagna ändringarna i arbetsordningen för revisionen visat sig vara.

G. S—m.