Juristföreningen i Stockholm har under år 1937 hållit sammanträden med föredrag, d. 8 mars av justitierådet B. Wedberg över ämnet »Från praxis i resningsfrågor», d. 20 maj av professor Håkan Nial »Om förslaget till lag om aktiebolags pensions- och andra personalstiftelser» samt d. 22 okt. av hovrättsassessorn Hj. Nordfelt över ämnet »Några reflexioner angående juridiskt skriftspråk av i dag». Med anledning därav att 25 år förflutit från Juristföreningens bildande hade d. 19 nov. anordnats en högtidssammankomst, därvid föredrag hölls av hovauditören Carl Ljungholm om »De gångna 25 åren». Vid sammanträdet d. 20 maj omvaldes den avgående styrelsen. Medlemmarnas antal uppgår till 364.

 

    Mälareprovinsernas stadsdomareförening sammanträdde d. 12 juni 1937 i Eskilstuna. Till styrelse valdes borgmästarna Jakob Pettersson, Södertälje, och Edgar Rosander, Eskilstuna, samt rådmannen Walter Schmidt, Södertälje, med rådmannen Gunnar Hedenström, Västerås, och borgmästaren Ivar Hedman, Sala, som suppleanter. Till revisorer utsågos borgmästaren Carl Åhman och rådmannen Alrik Munke, Nyköping, med borgmästaren Ragnar Wijkmark, Enköping, som suppleant. Vid sammanträdet hölls föredrag av borgmästaren Edgar Rosander om »Domarens processledande verksamhet» samt av borgmästaren Thorwald Bergquist över ämnet »Lagen om verkställighet av bötesstraff». Föreningen har 30 medlemmar.

 

    Jönköpings juridiska förening har under år 1937 haft ett sammanträde i Jönköping d. 22 maj, vilket avhölls gemensamt med Föreningen Sveriges Hovrättsdomare (se SvJT 1937 s. 437). Styrelsen har under året utgjorts av presidenten Gunnar Bendz, ordf., hovrättsrådet Arnold Lindman, v. ordf., rådmannen Emanuel Edlund, kassaförvaltare, häradshövdingen Michaël Ehrenborg, landskamreraren Johan Wallinder, advokaten Ragnar Strömbom och hovrättsassessorn Gunnar Carlesjö, sekr. Antalet medlemmar utgör 150.

 

    Föreningen Yngre jurister under Göta hovrätt har under år 1937 sammanträtt fem gånger. Vid sammanträde d. 4 juni höll e. fiskalen Axel Lindskog föredrag över ämnet »Om domsagonotariernas anställnings- och avlöningsförhållanden». D. 8 och 9 okt. höll greve Arvid Wachtmeister en kurs i vittnespsykologi, för vilken kostnaderna delvis bestredos av statsmedel. Till kursen hade inbjudits i Jönköping verksamma jurister och polismän. Till ledamöter av styrelsen för verksamhetsåret 1937—1938 hava utsetts: assessorn Sam. Åseskog, ordf., e. fiskalen Gösta Källblad, v. ordf., samt e. fiskalerna Ragnar Gustafsson, sekreterare och kassaförvaltare, Ingemar Lilja och Axel Lindskog. Medlemsantalet utgör omkring 175.