NOTISER. 175    Dalarnas juristförening har under år 1937 avhållit två sammanträden, ett ordinarie d. 12 juni och ett extra d. 13 nov. Vid det förra höll advokaten Helmer Lindh i Ludvika föredrag över ämnet »Några synpunkter på advokatyrket». Styrelsen utgöres av häradshövdingarna E. Björkman, ordf., och F. W. Killander, v. ordf., bitr. länsnotarien G. Hanning, sekr., advokaten Th. Landberg, kassaförvaltare, och rådmannen G. Hallert, klubbmästare.

 

    Gävleborgs läns juristförening. Under 1937 hava fyra sammanträden hållits med diskussion över ämnena »Den fria rättshjälpen i praktiken», inledare advokat Curt Ekdahl; »Den ifrågasatta landsstatsreformen», inledare landssekreterare Axel Jacobson; »Tvångsmedel i brottmål», inledare polismästare A. Dahlberg (detta sammanträde i Hudiksvall); »Det rättspsykiatriska bedömandet av homosexualiteten», inledare professor V. Wigert (detta sammanträde gemensamt med Gästriklands läkarförening). Styrelsen utgöres av häradshövding Otto D. Krook, ordf., polismästare A. Dahlberg, v. ordf., advokat Curt Ekdahl, sekr., skattmästare och klubbmästare, borgmästare Hadar Rissler och länsassessor H. A. Barring, med advokat Göran Hultin och häradshövding John Larsson som suppleanter. Medlemsantalet är 51.

 

    Västernorrlands juristklubb har under år 1937 haft ett sammanträde, därvid hovrättsfiskalen Erik Hedfeldt höll föredrag över ämnet »Huvudpunkter i det nya sakkunnigeförslaget angående villkorlig dom m. m.». Klubbens styrelse består av landshövdingen A. Wijkman, ordf., häradshövdingen I. Kramer, v. ordf., länsassessorn S. A. Swedberg, sekr., advokaten Oscar Hjertqwist, häradshövdingen E. Turén och advokaten G. Frånberg, med häradshövdingen R. Petré, länsbokhållaren H. Björne, advokaten B. Kjellson och häradshövdingen E. Beling som suppleanter. Till kassaförvaltare har utsetts länsnotarien S. Ekbom samt till klubbmästare advokaten R. Bergengren. Klubben räknar 73 medlemmar.

 

    Östersunds juristklubb har under år 1937 haft två ordinarie sammanträden för behandling av föreningsangelägenheter. Styrelsen utgöres av landshövdingen Mortimer Munck af Rosenschöld, ordf., rådmannen Birger Liljedahl, v. ordf., advokaten Erik Selander, sekr. och kassaförvaltare, samt länsassessorn Erik Hellström och advokaten Didrik Cappelen-Smith, suppleanter. Klubbmästare är advokaten Olof Rödöö. Klubben har 45 ledamöter.

 

    Övre Norrlands juristförbund. Vid konstituerande sammanträde å pensionatet i Edefors d. 14 aug. 1937 bildades Övre Norrlands juristförbund. Förbundets ändamål är att sammanföra sina medlemmar till dryftande av juridiska spörsmål, särskilt frågor av gemensamt intresse för Övre Norrlands jurister, ävensom till sällskaplig samvaro. Medlemmar i förbundet äro alla i Norrbottens juristförening och Västerbottens juristförening inskrivna medlemmar. Vid det konstituerande sammanträdet, som avhölls samtidigt med Norrbottens juristförenings årsmöte, valdes presidenten H. Elliot till ordförande i förbundsstyrelsen. Till övriga ledamöter i styrelsen hava utsetts av Västerbottens juristförening hovrättsrådet M. Zuhr, häradshövding R. Seldén och advokaten S. Hallström samt av Norrbottens juristförening

176 NOTISER.rådmannen P. Sandström, landssekreteraren R. Sundberg och häradshövdingen L. O. Tillner, med advokaten G. Linse, länsassessorn O. Åkesson och häradshövdingen H. Fagerström som suppleanter.