Norsk lovgivning i 1937. En lov av 19. mars 1937 om forholdsregler for å hindre deltagelse i krig i fremmed land har gitt Kongen rett til å utferdige forbud mot at noen her i riket lar sig hverve til fremmed krigstjeneste for et land hvis statsborger han ikke er og ikke har vært i en nærmere bestemt tid, og mot at noen reiser fra Norge til et sådant land for å delta i krig. Videre har Kongen ved en lov av 16. april fått adgang til å forby at norske skib blir brukt til transport av folk som skal i krig, eller av våben eller annet krigsutstyr til fremmed land. Forbud og nærmere forskrifter i henhold til disse lover er utferdiget for å hindre deltagelse i borgerkrigen i Spania og om den internasjonale kontroll av skibsfarten på Spania.

    I kommunevalgloven har en tilleggslov av 30. april 1937 gjort en forandring angående stemmeretten. Tidligere var stemmerett betinget av at velgeren i de siste 2 år hadde bodd i kommunen. Efter den nye lov er det tilstrekkelig at han har bodd i kommunen siden 1. januar i det år hvori valget holdes.
    Loven om Statens pensjonskasse, som gjelder pensjonering av statens tjenestemenn og visse andre offentlige tjenestemenn, således folkeskolelærerne, er for tiden under revisjon. For å opnå at de endrede bestemmelser som måtte bli gitt i en ny pensjonslov, skal kunne gis anvendelse også på de tjenestemenn som innlemmes i pensjonskassen mens lovrevisjonen pågår, er det utferdiget en midlertidig lov av 23. april 1937. Den går ut på at i de bestemmelser som gjelder om aldersgrense, rettigheter og plikter for medlemmene av Statens pensjonskasse, skal det ved lov kunne gjøres forandringer for de medlemmer som er innlemmet efter denne midlertidige lovs ikrafttreden. Det er ellers et uklart spørsmål i hvilken utstrekning det er adgang til ved lov

 

242. OLE F. HARBEK.å gjøre forandringer i medlemmenes rettigheter og plikter uten å komme i strid med forbudet i grunnlovens § 97 mot å gi lover tilbakevirkende kraft.
    Arveloven har undergått betydningsfulle endringer ved tilleggslov av 25. juni 1937. Tidligere hadde avdødes ektefelle ingen arverett dersom avdøde hadde livsarvinger. Hadde han ikke livsarvinger, arvet ektefellen 1/3 av avdødes formue. Efter den nye lov arver ektefellen 1/4 når det er livsarvinger efter avdøde, 1/2 av formuen såfremt det efter den avdøde finnes far eller mor eller søsken eller avkom av disse, og ellers hele formuen. Ektefellens arverett tapes ved separasjon eller skilsmisse. Innskrenkninger i arveretten ved testament er ikke gyldig hvis den ikke er bragt til ektefellens kunnskap før testators død. — Også ektefellens rett til å sitte i uskiftet bo er utvidet. — Slektsarveretten er ved den nye lov begrenset således at arvelaterens besteforeldre og disses barn og barnebarn (altså arvelaterens fettere og kusiner) kan være arvinger, men ikke fjernere slektninger. Oldeforeldrene og deres avkom kommer ikke i betraktning som slektsarvinger. — Tidligere kunde den som efterlater sig livsarvinger ikke testamentere over mere enn 1/4 av formuen. Den frie part er nu utvidet til 1/3 av formuen. Dessuten må en livsarving alltid respektere testamentet forsåvidt hans arvelodd ikke blir mindre enn kr. 200,000 hvis han er testators barn, eller kr. 50,000 hvis han er barnebarn eller fjerner avkom. — Lovens bestemmelser er uklare med hensyn til størrelsen av livsarvingenes pliktdelsrett når arvelateren efterlater sig både ektefelle og livsarvinger. De beste grunner synes å tale for den løsning som forfektes av HANS LUTKEN i et tillegg til hans kommentarutgave av arveloven, nemlig at livsarvingene har et ubetinget krav på 2/3 av hele formuen. Arvelateren vil således ikke kunne ved testament disponere over mere enn 1/3 — 1/4, altså 1/12, uten at det går utover den del av arven som efter loven skal tilfalle den gjenlevende ektefelle. (Den gjenlevende ektefelle har ikke krav på »pliktdel» og må derfor finne sig i å få beskåret sin arvepart ved arvelaterens testament.) En annen løsning som har vært hevdet er at livsarvingenes pliktdelsrett bare omfatter arvelaterens formue efter fradrag av ektefellens arvepart, som utgjør 1/4 av formuen. Når arvelateren har helt utnyttet sin testasjonsrett, vilde livsarvingene da bare få 12/12 — (3/12 + 4/12) = 5/12 av den hele formue.
    Også bestemmelsene om testamentsformene er endret ved den nevnte tilleggslov til arveloven. I overvær av to vidner, som er tilstede sammen, skal testator enten underskrive testamentet eller vedkjenne sig det. Vidnene skal i overvær av testator og efter hans ønske skrive sine navn på det samme dokument. Testamentsvidner må være minst 18 år. Inneholder testamentet bestemmelser til fordel for noen av vidnene eller disses ektefelle, forlovede, nære slektninger eller noen i hvis tjeneste vidnet står på testasjonstiden, er disse bestemmelser ugyldige. Derimot blir en bestemmelse om at noen av vidnene skal være testamentsfullbyrder ikke ugyldig.

NORSK LOVGIVNING I 1937. 243    Adopsjonslovens arveregler har ved lov av 25. juni 1937 undergått enkelte forandringer.
    Lov av 25. juni 1937 om forandringer i ekteskapslovgivningen innfører domstolsbehandling av en del av de saker som tidligere blev avgjort av administrasjonen (fylkesmennene og Justisdepartementet). Dette gjelder således bevilling til separasjon, d. v. s. ophevelse av det ekteskapelige samliv. Sådan bevilling blev tidligere gitt av fylkesmannen når begge ektefeller var enig om det. Efter ensidig begjæring av den ene ektefelle kunde bevilling gis av Justisdepartementet, som har fått denne bemyndigelse delegert av Kongen. Skilsmisse, d. v. s. opløsning av ekteskapet, kunde besluttes av Justisdepartementet når ektefellene har levet adskilt i henhold til separasjonsbevilling i 1 år (når de er enige om skilmisse), ellers 2 år, eller når de har levet adskilt i 3 år uten separasjonsbevilling. Efter den nye lov skal bevilling til separasjon eller skilsmisse fremdeles gis av henholdsvis fylkesmennene og departementet, dersom ektefellene er enig om separasjonen eller skilsmissen. Men når sådan enighet ikke er til stede, skal saken behandles av domstolene og avgjørelsen treffes ved dom, medmindre ektefellene er enig om å overlate avgjørelsen til Justisdepartementet. Også saker om underholdsbidrag til en ektefelle og tvist om hvem av ektefellene skal ha omsorgen for barna, blir å behandle ved domstolene medmindre ektefellene er enig om å overlate avgjørelsen til administrasjonen. — Såvel efter den nye som efter den tidligere lov kan skilsmisse bare skje ved dom i de tilfelle hvor en ektefelle efter reglene i ekteskapsloven har rett til skilsmisse på grunn av den annen ektefelles forgåelser. Likeså blir alltid saker om ekteskaps ugyldighet eller omstøtelse å behandle ved domstolene.
    Ekteskapssaker og saker om underholdsbidrag og barnefordeling behandles — forsåvidt de skal avgjøres ved dom — ved de ordinære herreds- og byretter. Når domsmenn deltar i behandlingen, skal det være like mange domsmenn av hvert kjønn. Rettergangsreglene er i det vesentlige de samme som for andre tvistemål. Dog gjelder enkelte særregler, f. eks. at retten opnevner en sakfører for saksøkte såfremt det finnes nødvendig for å vareta hans tarv under saken. Likeså gjelder de avvikelser som følger av at partene ikke har fri rådighet over saken.
    Lov om arbeidstvister er forandret ved en tilleggslov av 28. mai 1937. Tidligere har alle arbeidstvister vært behandlet av Arbeidsretten som første og siste instans. Anke til Høiesterett kan bare skje på det grunnlag at saken ikke hører under Arbeidsrettens domsmyndighet. Efter den nye lov skal arbeidstvister behandles ved herreds- og byrettene, når tvisten gjelder en tariffavtale med en enkelt arbeidsgiver eller med flere enkelte arbeidsgivere eller med en arbeidsgiverforening som efter sine lover ikke har medlemmer i mere enn 2 fylker. Herreds- eller byretten skal foruten den juridiske dommer bestå av 2 domsmenn, derav en arbeidsgiver og en arbeider, som opnevnes av rettens formann efter forslag av partene. Hver part foreslår 3 navn. Herreds- og byrettenes avgjørelse i disse saker er gjenstand for anke til Arbeidsretten som

244 NORSK LOVGIVNING I 1937.øverste instans. Arbeidsretten er fremdeles første instans i andre arbeidstvister enn de foran nevnte, og kan også samtykke i at en sak ellers bringes direkte inn for Arbeidsretten.
    Om avståelse av strandstrekninger til ferdsel og badning handler lov nr. 16 av 25. juni 1927. Loven går ut på at Kongen kan gi en kommune eller en annen offentlig institusjon tillatelse til ekspropriasjon av eiendomsrett eller bruksrett til strandstrekning når det er av samfundsmessig interesse å sikre almenheten adgang til badning eller annet friluftsliv på stedet. For avståelsen skal svares full erstatning. Lov nr. 17 av 25. juni gir Kongen adgang til også å gi en kommune tillatelse til ekspropriasjon av grunn som trenges til anlegg, utvidelse eller drift av idrettsplass eller skibakke. — Den kongelige proposisjon som ligger til grunn for disse lover, hadde videregående forslag om almenhetens adgang til ferdsel og badning på strandstrekninger m. v. Den foreslo således bestemmelser om at enhver skulde ha rett til ferdsel og badning på udyrket strand utenfor en avstand av 150 meter fra bebodd hus, selv om stranden var innhegnet. Dog skulde fylkesmannen ha adgang til å gi eieren bevilling til å fredlyse en strand for 2 år om gangen, såfremt særlige grunner var til stede. Disse bestemmelser utgikk under lovens behandling i Stortinget. Men det er nu av regjeringen foreslått bevilgning til en komité som skal nærmere utrede disse spørsmål.

Ole F. Harbek.