Juridiska föreningen i Uppsala har under år 1937 sammanträtt sex gånger, varvid föredrag hållits av borgmästaren Th. Bergquist om »Behandlingen av otillräkneliga och förminskat tillräkneliga förbrytare», hovrättsassessorn Hjalmar Nordfelt »Om juridiskt skriftspråk», advokaten Holger Wiklund om »Arbetsförhållanden inom advokatyrket», jur. kand. Bengt Petri över ämnet »Bör juristutbildningen reformeras?», professorn Carl-Jacob Arnholm, Oslo, över ämnet »Et streiftog i sociologien» samt professorn Åke Holmbäck över ämnet »Kring stadfästelsen på 1734 års lag». Föreningens ämbetsmän äro prof. Åke Holmbäck, ordf., doc. Åke Malmström, v. ordf., jur. kand. Sten Wetter, sekr., jur. stud. Jan-Erik Stenius, bibl., jur. stud. Ole Jörgensen, v. bibl., amanuensen Sigurd Kihlgren, skattmästare, jur. stud. Gunnar Thyresson, litteraturföreståndare, jur. stud. Hjalmar Petri, klubbmästare. Föreningens medlemsantal uppgår till omkring 500.

 

    Juridiska föreningen i Lund har under år 1937 haft sju sammanträden. Föredrag höllos under vårterminen av professor Elemèr Balogh om »Die Bedeutung der Rechtsvergleichung», av regeringsrådet Gabriel Thulin om »Juristerna och förvaltningstjänsten» och av president Karl Schlyter om»De ordinarie domartjänsterna och vägen till dem» och under höstterminen av professor Einar Sjövall om »Den rättsmedicinska analysen vid dödande trafikolyckor», av docent Henrik Munktell om »Några grundfrågor inom offentlig förmögenhetsrätt» och av advokat Axel Hemming-Sjöberg om »Aktuella spörsmål inom författarrätten». En uppskattad punkt på vårens program var ett sammanträde, som givits formen av en rättegång inför Danmarks Højesteret. Ett domarekollegium på fem personer hade utsetts, och som dess ordförande presiderade häradshövdingen Gustaf Lindstedt. De övriga domarna liksom även advokaterna hade valts bland föreningens medlemmar. Processen rörde sig om huruvida varumärket »Finalco» kunde förväxlas med »Tobralco». Højesteretsadvokat Ahnfelt-Rønne, som ställt handlingarna i målet till förfogande, gav efter den fingerade rättegångens slut en intresssant redogörelse för de danska synpunkterna på detta varumärkesmål. I höstens program ingick även en diskussion om »De juridiska studierna», där både lärare och elever framförde sina synpunkter. Detta sammanträde hade givils formen av bierabend. Den 10—11 april gästade 25 medlemmar

252 NOTISER.av föreningen Juridisk Diskussionsklub i Köpenhamn, och ur programmet för besöket kan nämnas åhörandet av en rättegång i Østre Landsret och en diskussion om »Arvslagen». Styrelsen hade vid utgången av år 1937 följande sammansättning: professor Karl Olivecrona ordf., jur. och fil. kand. Sven Larsson, v. ordf., juris studerandena Bertil Adéll, sekr., Mats Eriksson, bitr. sekr., Bo Lindstén, skattmästare, Gudmund Eriksson, klubbmästare, Bengt Svanström, litteraturförman samt Knut Ahlbom och Ake Lindstedt. Föreningens medlemsantal uppgår till omkring 225.