Stockholms Högskolas Juridiska Förening har under år 1937 anordnat följande föredrag: d. 2 mars om »Juristutbildningen i Norden» av presidenten Birger Ekeberg, d. 7 april om »Nödvärnsrättens reformering» av advokaten frih. Georg Stjernstedt, d. 5 nov. om »Guldklausulmålet mot riksgäldskontoret» av professor Håkan Nial samt d. 10 dec. över ämnet »Något om juristutbildningen i hovrätt» av e. hovrättsfiskalen Kurt Holmgren. Tvenne rättsfallsdiskussioner ha anordnats, en i finansrätt d. 23 april med jur. stud. Thorwald Hesser som inledare, den andra i obligationsrätt d. 25 nov. med jur. stud. Lars-Gustaf Nilsson som inledare. Styrelsen har under året haft följande sammansättning: ordförande jur. stud. Jan-Otto Modig, v. ordf. fil. kand. Stig Rynell, sekr. jur. stud. Gunnar Gentele, skattm. jur. stud. Lars Gabrielson, bibliotekarie jur. stud. Gunnar Liljedahl samt konsultativa ledamöler jur. stud. Knut Bolander och jur. stud. Stig Hiljding. Klubbmästare har varit jur. stud. Staffan Wigelius och ekonomichef för föreningens förlagsverksamhet jur. kand. Alvar Odholm. Föreningens medlemmar utgöras av samtliga vid Stockholms högskola inskrivna juris studerande. Medlemsantalet är 603, därav för terminen nyinskrivna 112.

 

    Finlands högsta domstol. Efter det SvJT år 1929 (s. 186) lämnat uppgifter om ledamöterna i Finlands högsta domstol, har denna uppgift 1932 (s. 289) och 1936 (s. 663) kompletterats. Sedan sistnämnda uppgift ingick i SvJT har justitierådet Lahja Adolf Gabriel Kerppola avlidit 1936, justitierådet Onni Voipio utnämnts till häradshövding i Viipuri (Viborgs) domsaga s. å. († 1937) samt justitieråden John Berndt Nordgren, Johan Waldemar Fagerström och Armas Tauno Johannes Järnefelt avgått till följd av uppnådd åldersgräns 1937. Efter förenämnda hava till justitieråd utnämnts Oskari Adolf Autio och Matti Piipponen 1936 samt Paavo Kekomäki, Berndt Usko Wallin och Yrjö Juho Hakulinen 1937.
    Justitierådet Autio, f. 1890, avlade rättsexamen 1914, erhöll vicehäradshövdingetitel 1917, blev kanslist i Viipuri hovrätt 1920, notarie s. å., fiskal 1928, utnämndes till assessor i samma hovrätt 1930 och hovrättsråd 1936.
    Justitierådet Piipponen. Född 1894, avlade P. rätlsexamen 1917 och högre förvaltningsexamen 1920. P. erhöll vicehäradshövdingetitel 1920, blev extraordinarie tjänsteman i Högsta domstolen s. å., utnämndes till notarie i samma domstol 1927, yngre justitiesekreterare 1930 och äldre justitiesekreterare 1936. P. har varit medlem av lagberedningen från 1935.
    Justitierådet Kekomäki, f. 1900, avlade fil.kand.-ex. 1921, högre rättsex. 1925, juris kand.-ex. 1928 och juris lic.-ex. 1933, erhöll vicehäradshövdinge-

NOTISER. 253titel 1928, tjänstgjorde i Högsta domstolen från 1927, utnämndes till notarie i samma domstol 1930 och justitiesekreterare 1931, har varit medlem av lagberedningen från 1934, sekreterare i Riksdagens lagutskott från 1935 och deltagit i flera kommittéarbeten. K:s licentiatavhandling, skriven på finska, rörde sig om begreppen yrkes- och vanemässiga brott (se SvJT 1934 s. 358).
    Justitierådet Wallin, f. 1891, avlade fil.kand.-ex. 1913 och juris utr.kandex. 1917, erhöll vicehäradshövdingetitel 1919, blev kanslist i Åbo hovrätt 1921, notarie 1927, fiskal 1932, utnämndes till assessor i samma hovrätt 1934 och till ledamot av högsta förvaltningsdomstolen och förvaltningsråd 1936.
    Justitierådet Hakulinen är född 1902, avlade fil.kand.-ex. 1922, högre rättsex. och juris kand.-ex. 1926 och juris lic.-ex. 1931, erhöll vicehäradshövdingetitel 1928, utnämndes till äldre regeringssekreterare i justitieministeriet 1932 och till referendarieråd och ministeriets kanslichef 1933. H. har varit verksam som advokat under åren 1926—1932, deltagit i flera kommittéarbeten från 1933 och varit medlem av lagberedningen från 1936. H. har förestått professuren i finsk civilrätt 1936—1937. Av H:s omfattande rättsvetenskapliga litterära verksamhet må särskilt omnämnas hans för licentiatgrad utgivna akademiska avhandling, skriven på finska, om återbärande av obehörig vinst (se SvJT 1932 s. 352), hans framställning ang. formen vid fastighets överlåtelse (se JFT 1937 s. 202 f.) och Obligationenrecht (se bl. a. TfR 1937 s. 352 f. och Z. f. ausl. u. intern. PrivR 1937 s. 315 f.).

Paavo Ant-Wuorinen.