Ny arbetsordning för Nedre Justitierevisionen. De väsentligaste nyheterna i den för nedre justitierevisionen gällande nya arbetsordningen (SFS 1937 nr 191), vilken varit i tillämpning sedan den 1 maj 1937, ha till syftemål att motverka uppkomsten av ny balans.
    Som bekant föranledde den tidigare stora arbetsbalansen i högsta domstolen på sin tid statsmakterna att vidtaga åtskilliga åtgärder till balansens nedbringande; och vid slutet av år 1936 hade balansen nedgått till en storlek,

340 NOTISER.som ungefär motsvarade vad man genom angivna åtgärder beräknade uppnå. Emellertid ansågs anledning föreligga att antaga, att balansen åter skulle komma att stiga, därest icke efter det nämnda åtgärder upphört, särskilda anordningar vidtogos för att motverka en dylik utveckling. Ett led härutinnan utgjorde den av riksdagen beslutade höjningen av anslaget till extra revisionssekreterare från 18,000 kronor till 42,000 kronor. Härigenom bereddes möjlighet att under hela arbetsåret ha fyra extra revisionssekreterare anställda. Dessas huvudsakliga uppgift är att biträda med föredragning av sådana mål, vilka beräknas för beredning till föredragning taga väsentligt längre tid i anspråk än som i regel erfordras för ett måls inläsning. Det har även stundom visat sig ändamålsenligt att den extra revisionssekreteraren övertager viss del av annan revisionssekreterares föredragningsskyldighet, så att denne kan beredas längre tid för inläsning av på hans rotel lottat mål av vidlyftig beskaffenhet. Vidare har behov visat sig föreligga att kunna vidtaga särskilda åtgärder för att målen skola bliva i huvudsak avgjorda i tur efter det de inkommit till nedre revisionen. Detta syftemål har ansetts kunna vinnas antingen därigenom att vid lottningen särskild hänsyn tages till belastningen på de olika rotlarna eller ock så att efter lottningen mål överföras från rotlar med stor balans till rotlar med litet antal mål.
    I nu nämnda hänseende ha vissa bestämmelser införts i arbetsordningen och har i anslutning härtill nedre revisionens ordförande tillagts vissa befogenheter, som icke förut ankommit å honom. Sålunda skall ordföranden meddela de särskilda bestämmelser för fördelningen av mål som han för vinnande av en såvitt möjligt jämn fördelning av arbetsbördan eller till förekommande av allt för stor skillnad i tiden, inom vilken målen komma till avgörande, eller ock eljest kan finna erforderliga. Vidare skall ordföranden meddela föreskrifter för fördelning av sådana mål, som med hänsyn till sin vidlyftighet eller eljest antagas kräva lång tid för beredande till föredragning. Minst två gånger om året skall ordföranden låta upprätta förteckning över antalet mål å varje rotel, och bör han därjämte låta upprätta sådan förteckning, när eljest anledning därtill förekommer. Finnes vid upprättandet av en dylik förteckning, att å någon eller några rotlar hopats så stort antal mål, att deras föredragning skulle ansenligt fördröjas, äger ordföranden bestämma om utjämning mellan rotlarna, och må han jämväl eljest, när anledning därtill föreligger, förordna att mål, som tillfallit viss rotel, skall överflyttas till annan rotel. Vidare är stadgat, att avvikelse från de regler, som äro givna ifråga om den ordning, vari målen skola anmälas till föredragning, icke må ske annat än efter ordförandens begivande. Ordföranden har ålagts förpliktelse att övervaka att målen varda i stadgad ordning anmälda till föredragning och äger ordföranden föreskriva de åtgärder, som för iakttagande av denna ordning kunna finnas erforderliga.
    Ordningen för revisionssekreterarnas föredragningsskyldighet fastställes numera av ordföranden och ej såsom tidigare av K. M:t. Därvid skall bl. a. iakttagas, att i den mån det utan olägenhet kan ske särskild föredragande indelas å onsdagarna. Å ordföranden ankommer vidare att indela de extra revisionssekreterarna till föredragning å de tider, som han finner lämp-

NOTISER. 341liga, och äger ordföranden, i den mån det med hänsyn till revisionssekreterarnas arbetsbörda eller eljest finnes skäligt, befria dem från viss del av dem åliggande föredragningsskyldighet. Likaledes åligger det ordföranden att, därpå grund av föredragning av vidlyftigt mål eller eljest erfordras ändring av den fastställda ordningen för föredragningsskyldigheten, föranstalta därom. I nu nämnda avseenden skall ordföranden, där han finner lämpligt eller någon revisionssekreterare därom gör framställning, samråda med två för sådant ändamål av nedre revisionen utsedda revisionssekreterare.
    Särskilda regler gälla sedan gammalt rörande de rum, å vilka s. k. veckomål skola anmälas till föredragning. Såsom ett led i arbetets rationalisering har ordföranden tillerkänts rätt att, då särskilda omständigheter sådant påkalla, bestämma om undantag från reglerna.
    Slutligen är stadgat, att i frågor, som angå föredragningen eller eljest beröra högsta domstolen, skall ordföranden samråda med ett justitieråd, som för sådant ändamål må utses av högsta domstolen.
    Till sist må anmärkas, att för underlättande av justitierådens arbete har bestämts, att alla promemorior skola utskrivas i två exemplar, samt att på måndagen skall till varje justitieråd överlämnas övertryck av betänkandet eller förslaget till rubrik i varje mål, som är avsett att föredragas under veckan.

G. S—m.