JOHAN C. W. THYRÉN. Efterlämnade anteckningar till förberedande utkast till strafflag. Sthm 1937. Berlingska boktr. 201 s. Kr. 2.00. — Statens offentl. utredn. 1937:37.

 

    En sista del av prof. Thyréns stora strafflagsutkast har nu postumt utkommit.
    Vid sitt frånfälle den 4 maj 1933 efterlämnade Thyrén, som i det sista fortsatt sitt utredningsarbete, i manuskript utkast till lagtext beträffande frihetsbrott och brott mot enskild frid ävensom sedlighetsbrott. Därjämte förelåg av Thyréns hand komparativa översikter över de flesta av de sålunda behandlade ämnena och vissa dem närliggande. Dessutom fanns en i re-

384 LITTERATURNOTISER.gisterform utarbetad jämförande sammanställning av innehållet i de flesta europeiska och ett större antal utomeuropeiska strafflagar samt några strafflagsförslag. Det är dessa efterlämnade arbeten som nu utgivits och bilda den avslutande volymen i serien av Thyrénska betänkanden med utkast till ny strafflag. Utgivaren, hovrättsassessorn GUNNAR LINDSKOG, har i viss omfattning fört citaten till nuvarande tid och därtill verkställt ett säkert tidsödande och tålamodsprövande kontrollarbete.
    Av en jämförelse med den plan för sitt arbete, som prof. Thyrén publicerade i förordet till del XI, finner man, att författaren icke förunnats att helt föra sitt stora verk till slut. De nu publicerade partierna voro avsedda att behandlas så utförligt, att de skulle uppfylla delarna XII och XIII, och såsom del XIV skulle en behandling av konkursbrotten komma.

I. S.