LITTERATURNOTISER. 385EINAR J:SON THULIN. Rusdrycksförsäljningsförordningen av år 1937. Sthm 1938. Systembolagsföreningarnas förtroendenämnd. Oskar Eklunds Boktryckeri. XVI + 270 s. Inb. kr. 7.00.

    I denna tidskrift (1931 s. 617) har omnämnts byråchefen Thulins arbete »Alkohollagstiftningen», vilket upptar samtliga författningar på detta område jämte hänvisningar till betänkanden, riksdagstryck m. m. samt prejudikat. Den viktigaste av de där intagna författningarna, nämligen rusdrycksförsäljningsförordningen, ersättes emellertid d. 1 okt. 1938 av en ny förordning i ämnet. I god tid före ikraftträdandet är nu tillgängligt Thulins i rubriken angivna arbete. Detta är, i motsats till »Alkohollagstiftningen» men i likhet med Thulins år 1919 publicerade »Rusdrycksförsäljningsförfattningar m. m.», en verklig kommentar. Rusdryckslagstiftningsrevisionens motiv äro sålunda intagna under vederbörande paragrafer, liksom även departementschefens och bevillningsutskottets uttalanden. En rad författningar m. m. som äro av betydelse vid studiet av rusdrycksförsäljningsförordningen (Rff enligt förf:s lyckliga förkortning) äro intagna in extenso eller i tillämpliga delar. Redogörelse för prejudikat av högsta domstolen, regeringsrätten och hovrätterna lämnas. En särskild redovisning har gjorts av stadganden i nuvarande Rff som ej återfinnas i den nya förordningen. Ett utförligt innehållsregister avslutar det förträffliga arbetet, som ej bör saknas hos någon domstol eller länsstyrelse.

E. L.

 

TAGE KEMP. Prostitution. An investigation of its causes, especially with regard to hereditary factors. Copenhagen & London 1936. Levin & Munksgaard, William Heinemann. 253 s. Kr. 10.00.

    Det är knappast någon tillfällighet att frågan om förutsättningarna och formerna för samhällets ingripande mot prostituerade f. n. är aktuell i samtliga nordiska länder. I vårt land har visserligen denna fråga stått på dagordningen i flera årtionden, men även i övriga skandinaviska länder med nyare lagstiftning på området än vår har detta spörsmål nu börjat ägnas förnyad uppmärksamhet. Det är ingen överdrift att påstå att ovanstående arbete av den danske läkaren och antropologen TAGE KEMP i stor utsträckning föranlett sistnämnda förhållande. I samarbete med polismyndigheterna i Köpenhamn har Kemp under åren 1931—1935 verkställt psykiatriska undersökningar å de kvinnor som under nämnda tid i Köpenhamn anhållits för prostitution, sammanlagt 530 st. Materialet har med andra ord omfattat de mest förkomna av kvinnorna; den s. k. hemliga prostitutionen har icke inbegripits i undersökningarna. De rent medicinska undersökningarna ha kompletterats med omfattande utredningar om familje-, miljö- och uppväxtförhållanden o. s. v. Såsom av arbetets titel framgår har förf. ägnat särskild uppmärksamhet åt de ärftliga faktorernas betydelse; sålunda påvisas den utomordentligt stora omfattning vari alkoholism, kriminalitet, självmordstendenser, sinnessjukdom och psykopati förekommit bland de prostituerades familjer. För den stora massan av de undersökta kvinnorna hade barndomsförhållandena präglats av fattigdom; en tredjedel av dem hade uppväxt utom föräldrahemmet, t. ex. i barnhem och vårdanstalter av olika slag. Kemps undersökningar bestyrka vidare

26—387004. Svensk Juristtidning 1938.

386 LITTERATURNOTISER.erfarenheterna från tidigare forskningar på detta område såvitt angår frekvensen av psykiska abnormiteter hos de prostituerade kvinnorna; 70.6 % av de undersökta voro sålunda å ett eller annat sätt psykiskt defekta eller anormala. Psykopaterna utgjorde en så stor grupp som 22.5 % av samtliga, de debila 6.8 % och de imbecila 0.8 %. Som ett totalomdöme om fallen anför förf. att majoriteten av dem tillhörde en »border-line group», gränsområdet mellan normalt och onormalt själsliv. Arbetet avslutas med en serie programpunkter för den rationella behandlingen av prostitutionsspörsmålet, bland vilka här allenast må framhållas den stora betydelse förf. tillmäter preventiva åtgärder sådana som sterilisering och ökad kontroll över och vård av psykiskt defekta personer.

Sv. L.