Union internationale des avocats. Under pingsthelgen har unionens råd sammanträtt i Prag huvudsakligen för att förbereda kommande allmänna kongress. Det beslöts, att denna skulle hållas i Budapest 8—11 september i år. Det nu fastställda programmet för kongressen upptager följande ärenden. 1. Stämpel- och lösenavgifter å rättegångshandlingar. 2. Den fria rättshjälpen. 3. Advokatens uppgift vid vittnesförhören. 4. Advokatens fria pläderingsrätt och yrkesimmuniteten, särskilt med hänsyn till tystnadsplikten. 5. Skyddet för fientlig privategendom i krigförande land. 6. Pensionskassor och understödsfonder för advokater. 7. Redogörelse för arbetet å check- och växellagarnas förenhetligande. 9. Redogörelse för främlingslagstiftningen i Frankrike.

 

    Internationella penitentiärkommissionen har hållit sammanträde i Florens d. 16—21 maj 1938 under ordförandeskap av den italienske fångvårdschefen Giovanni Novelli.
    Bland ärenden som voro föremål för överläggningar märktes frågor angående eftervård åt frigivna fångar, kriminalbiologiska undersökningar av brottslingar, behandlingen av vaneförbrytare, användandet av korta frihetsstraff samt utbildningen av fångvårdstjänstemän. Största intresset knöt sig till förberedelserna för den internationella fångvårds- och straffrättskongress, som skall hållas i Rom hösten 1940. Åtskilligt arbete ägnades åt utväljandet av förhandlingsämnen vid denna kongress. Kommissionen stannade för tolv frågor, avsedda att fördelas å fyra sektioner. Frågorna, som snart komma att publiceras, beröra fundamentala punkter i straffrätt och fångvård.
    Dr. J. Simon van der Aa, som under 28 år varit kommissionens generalsekreterare, anmälde sin avsikt att instundande höst avgå från sin befattning. Kommissionen valde honom till sin hederspresident. Till generalsekreterare från och med den 1 oktober 1938 utsågs den schweiziske delegeraden, professor Delaquis, bekant straffrättslärd och sedan många år medlem av kommissionen.
    Sista dagen ägnades åt en utflykt till Pisa med besök bland annat vid ett under uppförande varande centralfängelse.
    De fyra skandinaviska länderna voro representerade vid sammanträdet. Från Danmark deltog Direktøren for Fængselsvæsenet E. Kampmann, från Finland överdirektören A. P. Arvelo, från Norge direktøren for Botsfengslet. Hartvig Nissen och från Sverige undertecknad.

Hardy Göransson.