SIR FREDERICK MAURICE. Haldane 1856—1915. London 1937. Faber andFaber. 394 s. 18 sh.

    Englands politiska liv uppbäres i väsentlig mån av juristerna. Ingen yrkesgrupp har proportionsvis så många företrädare i underhuset som juristerna, vilket här är liktydigt med advokaterna — domare och andra ämbetsjurister äro ju lika litet som statstjänstemän i allmänhet valbara till underhuset. Naturligtvis vinna under sådana omständigheter många advokater säte i mini-

LITTERATURNOTISER. 43stären och då ingalunda enbart på de mera juridiskt betonade posterna som lordkansler, inrikesminister (home secretary) eller justitiekansler (attorney general). Av kabinettet Chamberlains tjugotal medlemmar äro åtminstone fem advokater, varvid bör märkas att den nuvarande attorney-general icke är »cabinet-minister».
    Richard Burdon Haldane, föremålet för ovannämnda biografi, var visserligen en mycket framstående jurist och blev tvenne gånger lordkansler, sista gången i Storbritanniens första labour-partyregering, men han vann sitt livs berömmelse på krigsministerposten. Under åren 1905—1912 verkställde han den reorganisation av Englands armé, som gjorde det möjligt för engelsmännen att vid den stora tyska offensiven 1914 så kraftigt bispringa fransmännen — en hjälp utan vilken Tyskland förmodligen vunnit världskriget. Haldane lönades illa för sin insats: under de första krigsåren misstänkliggjordes han på ett upprörande sätt såsom alltför tyskvänlig och drevs ur ministären, där han då var lordkansler.
    Sir Frederick Maurices biografi över Haldane ger — utan att vara något mästerverk — en intressant och lättläst redogörelse för Haldanes liv framtill den tidpunkt, då tyskhetsen störtade honom. Författarens egenskap av militär har naturligen föranlett, att Haldanes krigsministertid fått dominera framställningen; dennes advokatkarriär och insats som lordkansler komma på så vis väl mycket i bakgrunden. Även för den jurist, som finner förkrigstidens engelska politik ligga något fjärran från sin intressesfär, erbjuder emellertid boken åtskilligt av värde. Belysande för engelska advokatförhållanden äro omständigheterna i samband med Haldanes första stora mål. Det kom 1883, när han redan under fyra år verkat i yrket utan att förtjäna tillräckligt ens för sitt dagliga uppehälle. Mr Horace Davey, den framstående advokat, vilken Haldane en tid biträtt, blev oväntat förhindrad att i ett betydelsefullt dispensmål för provinsen Quebecs regering själv uppträda inför dominions' högsta domstol, »the Judicial committee of the Privy council». Till Quebecrepresentanternas förargelse lämnade Haldanes chef då utan vidare målet till sitt absolut okända biträde, som efter en natts förberedelse gjorde pläderingen inför den höga domstolen och lyckades utverka dispensen. Den vändpunkt som denna framgång innebar markerades av att Haldane redan några dagar senare fick ett nytt mål för en kanadensisk provinsregering, där ersättningen— enligt det engelska bruket med förhandsnotering av arvodet — angavs till 3,500 kronor.

K. H.