Ny lagstiftning om sammanträffande av brott. I SvJT 1937 s. 556 har i korthet redogjorts för ett av sakkunniga inom justitiedepartementet utarbetat förslag till ändrad lagstiftning om sammanträffande av brott. Efter överarbetning inom departementet framlades förslag till lagstiftning i ämnet genom proposition nr 191 för innevarande års riksdag. Förslaget tillstyrktes av första lagutskottet och har antagits av riksdagen.
    Jämte ändringar i strafflagen innebär det sålunda antagna förslaget ändringar i ett flertal andra lagar. Bland dessa må särskilt nämnas strafflagen för krigsmakten, lagen angående villkorlig straffdom samt lagarna om ungdomsfängelse, tvångsuppfostran, förvaring och internering. Den nya lagstiftningen skall träda i kraft den 1 januari 1939.
    Rörande lagstiftningens innebörd må — i anslutning till den förut lämnade redogörelsen för sakkunnigförslaget — här allenast omnämnas att från regeln om gemensamt straff för sammanträffande brott gjorts vissa undantag beträffande brott som förskyller böter samt att den i sakkunnigförslaget upptagna motsvarigheten till nuvarande 4: 10 SL ej blivit bibehållen.

N. R.