LAGRÅDET

 

har nedannämnda dagar år 1938 avgivit utlåtande över följande lagförslag.

Maj 27 Förslag till lag ang. ändrad lydelse av 1 § lagen d. 14 juni 1929 om försäkring för vissa yrkessjukdomar. Föredragande: t. f. lagbyråchefen Sven Björkholm. (Soc. dep.)
Juni 2 Förslag till lag ang. ändring i vissa delar av lagen d. 12 maj 1917 om expropriation, m. m. Föredragande: e. hovrättsfiskalen A. Nordenstam. (Just. dep.)
» 10 Förslag till lag ang. ändring i vissa delar av lagen d. 2 juni 1911 om skydd för vissa internationella sjukvårdsbeteckningar. Föredragande: lagbyråchefen Carl Romberg. (Just. dep.)
» 10 Förslag till lag om ändrad lydelse av 52 § sinnessjuklagen d. 19 sept. 1929. Föredragande: hovrättsassessorn Sven Björkholm. (Soc. dep.)
» 21 Förslag till lag. ang. ändring i vissa delar av lagen d. 18 juni 1925 om rätt i vissa fall för nyttjanderättshavare att inlösa under nyttjanderätt upplåtet område. Föredragande: hovrättsrådet Christer Gemzell. (Just. dep.)