Les systèmes pénitentiaires en vigueur dans divers pays. Recueil de documents en matière pénale et pénitentiaire. Bulletin de la commission internationale pénale et pénitentiaire. Volume VI (spécial). Berne 1937. Stæmpfli. 230 s.

    Den utmärkta framställning av straffsystem och straffverkställighet i olika länder, som den internationella penitentiärkommissionen utgav till den stora penitentiärkongressen i Berlin 1935,1 var så till vida ofullständig som uppgifter saknades från vissa europeiska och flertalet utomeuropeiska länder. Denna brist har avhjälpts genom en i år utgiven supplementvolym. Bland de utomeuropeiska redogörelserna i det nya häftet tilldrager sig på grund av de amerikanska förhållandenas svårtillgänglighet den från U. S. A. särskilt intresse. Visserligen kan det synas vara en hopplös uppgift att på sextio sidor klargöra U. S. A:s oändligt varierande ordningar på straffsystemets och straffverkställighetens område, men icke desto mindre har Mr SANFORD BATES' framställning blivit mycket läsvärd. Svårigheten med unionsstaternas mångfald av system har lösts så, att författaren tagit fasta på — utom det federala systemet — endast förhållandena i staten Massachusetts, vilka ansetts typiska för det allmänna läget i de folkrika östra staterna. Övriga i volymen förekommande stater äro Argentina, Egypten, Estland, Japan, NyaZeeland och Sydafrika.

K. H.

    N y a r e  s j ö r ä t t s l i g  l i t t e r a t u r. År 1937 har å P. A. Norstedt & Söners förlag utkommit ett arbete av hovrättsrådet HUGO WIKANDER: 1936 års sjölagsändringar (340 s., Kr. 6.50). Arbetet återfinnes i Nytt Juridiskt Arkiv avd. II för 1936 men har, jämte innehållsförteckning, bilagor och sakregister, utgivits särskilt, till tjänst för andra än nämnda tidskrifts läsare. Till detta arbete ansluter sig i viss mån en i samma tidskrift införd, jämväl separat utgiven artikel av hovrättsrådet ERIK HAGBERGH: Lag i anledning av Sveriges tillträde till 1924 års internationella konvention rörande konossement (s. 573— 623, Kr. 1.00).
    Såsom förut i denna tidskrift (1936 s. 649) omnämnts har sagda konvention genom lag av d. 2 april 1936 införlivats med fransk lagstiftning. Omförmälda lag är föremål för behandling i ett arbete av SCAPEL: La nouvelle législation sur les transports des marchandises par mer (Paris 1936, Sirey).
    I Danmark har professor KRISTIAN SINDBALLE å Gyldendals förlag påbörjat utgivandet av ett sjörättsligt standardverk, benämnt Dansk Søret. (Första häftet 1936, 140 s., Kr. 6.75, andra häftet 1937, 140 s., Kr. 6.75.) Första och andra häftena innefatta en framställning av de offentligrättsliga föreskrifter som gälla för dansk sjöfart samt av de legala reglerna rörande partrederi, redare, befälhavare och besättning. I senare häften skola behandlas bl. a. befraktning och konossement, haveri samt sjöpanträtt.

E. H.

1 Se SvJT 1935 s. 577.