Carl Axel Vilhelm von Oelreich avled d. 29 juli 1938. Född i Torshälla landsförsamling 1865, avlade han mogenhetsex. i Nyköping 1883 och hovrättsex. i Uppsala 1888. Åren 1898—1901 var han auditör vid Södermanlands regemente. Han utnämndes till vice häradshövding 1892. Efter tjänstgöring såsom t. f. amanuens och t. f. kanslisekreterare i civildepartementet började han tjänstgöra i Svea hovrätt och blev där fiskal 1900, assessor 1901 och hovrättsråd 1909. Sedan 1920 var han ordf. i vattenöverdomstolen. År 1935 avgick han på grund av inträde i pensionsåldern. Han var statens ombud och vice ordf. i styrelsen över Hjälmare kanal- och slussverksaktiebolag samt ledamot av direktionen för Stockholms hospital.

 

    Knut Andreas Thörn avled i Jönköping d. 7 aug. 1938. Han var född i Karlskrona 1863 och avlade studentex. 1882. Efter hovrättsex. i Uppsala blev han vice häradshövding 1892. Han tjänstgjorde därefter såsom advokatfiskal vid flottan i Karlskrona. År 1904 övergick han till den nybildade marinintendenturkåren, där han omedelbart blev marinintendent av första graden och 1917 förste marinintendent, vilken tjänst han 1926 lämnade med pension.

 

    Kjell Bernhard Melander avled i Sthm d. 8 aug. 1938. Född i Åsarna i Jämtland, avlade han studentex. 1927, fil. kand. ex. 1930 och jur. kand. ex. 1934, allt i Uppsala. Efter tingstjänstgöring i Uppsala norra domsaga blev han i år antagen till extra fiskal vid Svea hovrätt. Under sin Uppsalatid intog han en framskjuten plats i studentlivet. Han var sålunda förste kurator i Upplands nation samt ordf. i Disastiftelsen och föreningen Heimdal.

 

    Oscar Karl Axel Hofvander avled d. 11 aug. 1938. Han var född i Östraby i Malmöhus 1. 1885, avlade mogenhetsex. i Lund 1905 och jur. kand. ex. där 1910. Efter tingstjänstgöring blev han t. f. polisnotarie i Malmö 1913 men lämnade denna befattning s. å. för att bliva brottmålsrådman och polismästare i Eskilstuna. Han innehade flera kommunala uppdrag i staden; bl. a. var han ordf. i hälsovårdsnämnden.

 

    Regeringen. K. M:t har 31 aug. 1938 beviljat konsultativa statsrådet Karl Levinson — vilken samtidigt utnämnts till landshövding i Stockholms län — entledigande från statsrådsämbetet. Till konsultativt statsråd efter landshövding Levinson har K. M:t s. d. utnämnt generaldirektören och chefen för kommerskollegium Herman Eriksson.

 

    Högsta domstolen. K. M:t har 22 sept. 1938 beviljat justitierådet Erik Molin avsked fr. o. m. 2 okt. 1938.