PERSONALNOTISER. 539    Lagrådet. Till ledamöter av lagrådet för tiden 1 sept. 1938—31 aug. 1940 ha utsetts justitieråden Rudolf Eklund, Sven Lawski och Nils Vult von Steyern samt regeringsrådet Karl-Gustaf Hjärne.

 

    Danmarks højesteret. Da SvJT i 1936 (s. 663) bragte meddelelse om ændringer i højesterets sammensætning var der en ledig plads. Denne blev besat med
    Cristian M. Jespersen, f. 1885, cand. jur. 1909, dommerfuldmægtig, assistent i justisministeriet 1912, fuldmægtig smstds. 1919, kontorchef smstds. 1925, dommer i østre landsret 1931 og i højesteret 1936.
    I den siden da forløbne tid er højesteretsd. P. Bülow afgaaet ved døden og er blevet efterfulgt af
    Carl E. Nielsen, f. 1882, cand. jur. 1906, overretssagfører 1909, assistent i justitsministeriet 1910, kriminalretsassessor (byretsdommer) 1918, dommer i østre landsret 1932 og i højesteret 1938.

Fh.

 

    Norges høiesterett. Siden meddelelsen i SvJT for 1936 side 664 har høiesterettsdommerne K. F. Dahl og P. I. Paulsen nådd aldersgrensen og tatt avskjed. Som nye dommere er utnevnt høiesterettsadvokat Sigurd Fougner og sorenskriver Erik Solem.
    Høiesterettsdommer Fougner er født i 1879, tok juridisk embedseksamen i 1901 og blev autorisert som høiesterettsadvokat i 1911. Han har praktisert som advokat i Oslo inntil han i 1937 blev utnevnt til høiesterettsdommer.
    Høiesterettsdommer Solem er født i 1877, cand. jur. 1899 og autorisert som høiesterettsadvokat 1905. Var praktiserende advokat i Sarpsborg inntil 1912, da han blev sorenskriver i Tana, fra 1921 sorenskriver i Ytre Sogn og fra 1927 sorenskriver i Hadeland og Land til 1938, da han blev utnevnt til høiesterettsdommer. I 1931—32 var han konstituert som professor i rettsvidenskap ved universitetet i Oslo. Har skrevet Civilprosessreformen i praksis (1918), Tvangsfullbyrdelse (1926), Forliksrådene (1927), Praktisk rettergang (1927), Lappiske rettsstudier (1933) og Kommentar til tinglysingsloven (sammen med sorenskriver Harbek, 1935).

O. F. H.

 

    Justitiedepartementet. K. M:t har
    2 maj 1938 förordnat e. o. assessorn i Svea hovrätt Erik Alexanderson att vara sekreterare åt sakkunniga för utredning ang. omorganisation av förmynderskapsvården i Stockholm m. m. (jfr SvJT 1938 s. 351);
    21 juli 1938 — sedan svenska regeringen erhållit inbjudan att låta sig företrädas vid fjärde diplomatiska konferensen för behandling av privaträttsliga frågor rörande luftfarten i Bryssel i sept. 1938 — uppdragit åt rektorn vid universitetet i Uppsala, professor Thore Engströmer att företräda svenska regeringen vid konferensen;
    19 aug. 1938 förordnat e. fiskalen i Göta hovrätt Axel Lindskog att biträda inom justitiedepartementet vid pågående utredning av frågan om en revision av gällande bestämmelser om villkorlig frigivning.
    Chefen för justitiedepartementet har
    20 aug. 1938 beviljat byråchefen för lagärenden i departementet Ivar Strahl — för fullgörande av uppdrag såsom sakkunnig vid utredningar betr. dels: frågan om revision av gällande bestämmelser om villkorlig frigivning dels ock en reformering av lagstiftningen om förmögenhetsbrotten — ledighet från byråchefsämbetet fr. o. m. 1 okt. t. o. m. 31 dec. 1938 samt förordnat assessorn i Svea hovrätt Gösta Walin att under nämnda tid uppehålla Strahls byråchefsämbete;
    s. d. på därom gjord ansökning entledigat assessorn Walin från honom meddelat uppdrag att vara ledamot och sekreterare i utredningen ang. åtgärder till förhindrande av förorening av vatten och luft m. m. ävensom, med stöd av K. M:ts bemyndigande 11 sept. 1936, förordnat adj. ledamoten i Svea hovrätt, vattenrättssekreteraren Nils Lindberg att fr. o. m. 1 okt. 1938 vara sekreterare i samma utredning.