540 PERSONALNOTISER.    Socialdepartementet. Chefen för socialdepartementet har
    27 juni 1938 förordnat assessorn i Göta hovrätt Gunnar Carlesjö att biträda fritidsutredningen vid behandling av frågan om åtgärder för tillgodoseende av vissa önskemål rörande bebyggelsen av områden, som lämpa sig för uppehåll under fritiden;
    9 aug. 1938, med stöd av K. M:ts bemyndigande 30 juni 1938, uppdragit åt assessorn i Svea hovrätt Nils Viklund att vara sekreterare åt de sakkunniga för verkställande av en översyn av den svenska arbetarskyddslagstiftningen.

 

    Pensionsstyrelsen. K. M:t har 31 aug. 19:38 förordnat t. f. generaldirektören och chefen för pensionsstyrelsen, revisionssekreteraren Konrad Persson att fr. o. m. 1 sept. 1938 t. o. m. 31 aug. 1944 vara generaldirektör och chef för pensionsstyrelsen.

 

    Processlagberedningen. K. M:t har 22 april 1938 förordnat assessorn i Svea hovrätt Erik Söderlund att fr. o. m. 1 maj 1938 tills vidare tjänstgöra såsom biträdande sekreterare hos processlagberedningen.

 

    Nedre justitierevisionen. K. M:t har 17 juni 1938 till revisionssekreterare fr. o. m. 26 juli 1938 utnämnt hovrättsrådet i Svea hovrätt Johan Nordenfalk.

 

    Internationella penitentiära kommissionen. K. M:t har 22 april 1938 förordnat överdirektören och chefen för fångvårdsstyrelsen Hardy Göransson att vara suppleant för Sveriges ombud i den internationella penitentiära kommissionen, presidenten K. Schlyter.

 

    Ungdomsfängelsenämnden. K. M:t har 13 maj 1938 förordnat hovrättsrådet i Göta hovrätt Christer Gemzell att tills vidare vara sekreterare hos ungdomsfängelsenämnden (adr. Kanslihuset, Stockholm).

 

    För studier av rättegångsväsendet i Danmark och Norge har K. M:t d. 17 juni 1938 med stöd av KK 6 maj 1938 (nr 154) tillerkänt följande personer resestipendier (jfr SvJT 1938 s. 441), nämligen hovrättsråden i Svea hovrätt V. Petrén, H. Wikander, P. Poss och E. Hörstadius, i Göta hovrätt M. Heüman, i hovrätten över Skåne och Blekinge C. Davidsson, i hovrätten för Övre Norrland O. Ekecrantz, assessorerna i Svea hovrätt G. Walin, Hj. Nordfelt och M. Wahlbäck, häradshövdingarna i Västra Göinge domsaga frih. E. G. Leijonhufvud, i Livgedingets domsaga H. Kylander, i Bollnäs domsaga J. Larsson, i Frosta och Eslövs domsaga G. Lindstedt och i Västra Hälsinglands domsaga A. de Verdier, borgmästarna i Östersund I. Wikström, i Hälsingborg J. Laurin, i Trelleborg A. Virgin, i Eskilstuna E. Rosander och i Karlskrona E. Dymling, rådmannen i Jönköping F. Höjer, assessorerna vid rådhusrätten i Norrköping A. Törnvall och vid Göteborgs rådhusrätt S. Lindquist samt sekreterarna i Frosta och Eslövs domsaga W. Gripmark och i Västra Hälsinglands domsaga S. Nordell.

 

    Hovrättsrådet S. Bruzelius, som vid uppnådd pensionsålder d. 4 aug. 1938 avgick från sitt ämbete i den skånska hovrätten efter att i 40 år ha verkat som ledamot därstädes och under större delen av denna tid tjänstgjort som divisionsordförande eller president, blev vid höstsessionens början föremål för en varm hyllning från hovrätten samt alla tidigare ledamöter och tjänstemän som arbetat under honom. Presidenten överlämnade därvid till Bruzelius en inbunden litograferad adress med 109 namnunderskrifter, vari det bl. a. säges: »Såsom framstående domare, vägledd av en praktisk blick, en sund och omedelbar syn på tingen och en vidsynt humanitet, har Ni fullföljt hovrättens bästa traditioner. Såsom oväldig, förstående chef och välvillig äldre kamrat har Ni vunnit förtroende och tillgivenhet bland generationer av jurister, för vilka Ni varit ett föredöme och en läromästare. Eder livsgärning inom hovrätten skall med tacksamhet och glädje ihågkommas av dem som varit Edra medarbetare.