PERSONALNOTISER. 541    Hovrätterna. K. M:t har
    30 juni 1938 till ordförande resp. vice ordförande å division i Göta hovrätt för tiden 1 juli—31 dec. 1938 förordnat hovrättsråden i samma hovrätt Johannes Herrlin och Ove Lundin;
    s. d. till assessor i Svea hovrätt förordnat adjungerade ledamoten i hovrätten Sture Svensson;
    15 juli 1938 bemyndigat Göta hovrätt att under en och en halv månad innevarande år, å tid som hovrätten äger bestämma, förordna ytterligare en extra fiskal;
    21 juli 1938 till hovrättsråd i hovrätten över Skåne och Blckinge fr. o. m. 5 aug. 1938 utnämnt assessorn i samma hovrätt Elis Melander;
    22 juli 1938 bestämt att en i Svea hovrätt ledigbliven notariebefattning tills vidare skall uppehållas allenast på förordnande;
    31 aug. 1938 till ordf. resp. vice ordf. å division i hovrätten över Skåne och Blekinge för tiden 5 (8) sept.—31 dec. 1938 förordnat hovrättsråden Carl Ludvig Werner och Gunnar Nilsson;
    2 sept. 1938 bemyndigat hovrätten över Skåne och Blekinge att under tre och en halv månader av innevarande års höstsession förordna ytterligare två extra fiskaler för beredande av fem i hovrätten anhängiga synnerligen vidlyftiga patentmål till föredragning;
    s. d. medgivit nyssnämnda hovrätt att under innevarande års höstsession, i den utsträckning hovrätten finner nödigt, förordna en fiskal att tjänstgöra såsom referentfiskal;
    22 sept. 1938 till hovrättsråd i Svea hovrätt utnämnt assessorerna i samma hovrätt Folke Löwing och Sven Björkholm;
    s. d. till assessor i Göta hovrätt förordnat adj. led. i hovrätten John Frostmark.

 

    Vattenöverdomstolen. K. M:t har 30 juni 1938 förordnat kammarrådet Tom Wohlin att fortfarande för tiden 1 juli 1938—30 juni 1941 vara ledamot i vattenöverdomstolen.

 

    Vattendomstolarna. K. M:t har 17 juni 1938 medgivit att en bitr. vattenrättssekreterare må vara anställd vid Söder bygdens vattendomstol jämväl under senare halvåret 1938.

 

    Häradsrätterna. K. M:t har
    30 juni 1938 förordnat om inrättande av kronologiskt aktsystem i inskrivningsärenden i Vemmenhögs, Ljunits och Herrestads domsaga;
    21 juli 1938 till häradshövding i Södra Möre domsaga fr. o. m. 1 aug. 1938 utnämnt revisionssekreteraren Torsten Fredriksson;
    9 sept. 1938 till häradshövding i Västerbottens mellersta domsaga fr. o. m. 1 okt. 1938 utnämnt borgmästaren i Umeå, f. d. assessorn i Svea hovrätt Gudmund Welinder;
    s. d. förordnat att Mjölby domsaga skall fr. o. m. 1 jan. 1939 benämnas Folkungabygdens domsaga;
    22 sept. 1938 till häradshövding i Härjedalens domsaga utnämnt advokatfiskalen i Svea hovrätt Ernst Aderlund.

 

    Rådhusrätterna. K. M:t har
    29 april 1938 förordnat att rådhusrätten i Arboga skall upphöra fr. o. m. 1 jan. 1939 och staden fr. o. m. samma dag i judiciellt avseende förenas med Åkerbo och Skinnskattebergs tingslag av Västmanlands västra domsaga (jfr SvJT 1938 s. 352);
    13 maj 1938 förordnat att rådhusrätten i Skänninge skall upphöra fr. o. m. 1 jan. 1939 och staden fr. o. m. samma dag i judiciellt avseende tillhöra Mjölby domsaga (jfr SvJT 1938 s. 352 samt ang. domsagans namn föregående notis);
    30 juni 1938 till rådman i Stockholm utnämnt förste assessorn vid Stockholms rådhusrätt Eric Gauffin;

542 PERSONALNOTISER.    8 juli 1938 medgivit anstånd med återbesättande av borgmästartjänsten i Borås t. v. t. 1 jan. 1939;
    21 juli 1938 till borgmästare i Halmstad fr. o. m. 16 aug. 1938 utnämnt hovrättsrådet i Göta hovrätt, t. f. byråchefen för lagärenden i justitiedepartementet Maths Heuman;
    31 aug. 1938 till borgmästare i Karlstad fr. o. m. 1 okt. 1938 utnämnt assessorn i hovrätten över Skåne och Blekinge Gunnar Lindskog;
    2 sept. 1938 fastställt ny stadga för Göteborgs magistrat och rådhusrätt att tillämpas fr. o. m. 1 jan. 1939, då rådhusrätten utökas med en sjätte avdelning.